Новини

Обсъдиха целите на Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия

Започна работата по определяне на приоритетите по Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) „България - Сърбия 2014 - 2020”. За да се индентифицират нуждите и целите Управляващият орган започна серия от обществени обсъждания. Те се провеждат във всеки областен център на трансграничния регион, сред които е и София. Допитването в столицата премина на 12 март в Министерството на регионалното развитие (МРР). В него се включиха представители на местни и регионални власти, неправителствени организации и потенциални бенефициенти. По време на срещата стана ясно, че бюджетът на програмата не е фиксиран все още. Очаква се сумата да е подобна на тази от ИПП „България - Сърбия 2007 - 2013” или прогнозната стойност е 36 млн. евро. От тях за финансиране на проекти ще бъдат заделени 30 млн. евро, а останалите по регламент ще са за техническа помощ. Новата програма има право да се фокусира върху четири приоритета от общо осем, които е задала Европейската комисия. Те са насочени към насърчаване на заетостта, опазване на околната среда, развитие на устойчив транспорт и публична инфраструктура, туризъм и културно наследство, инвестиции в младите хора и образованието, подпомагане на местното и регионално управление, засилване на научно-изследователската дейност и подобряване на конкурентността и бизнес средата. Определянето на най-важните сфери, обаче не трябва да се базира само на нуждите на двете държави. Целите трябва да са съобразени с Европа 2020, да не се дублират с другите оперативни програми, да имат логична интервенция, да отговарят на заложените индикатори за измерване на въздействието на програмата и да позволят справедливото разпределяне на средствата. Според участниците в дискусията развитието на проекти в областта на туризъма и културното наследство отговарят на всички зададени параметри. Като други подходящи приоритети бяха посочени конкурентността и инвестиции в младите хора и образованието. Окончателните приоритети ще станат ясни през май, когато ще е готов първият работен вариант на програмата. Преди да започне процедурата по приемането отново ще бъде потърсено мнението на бенефициентите в България и Сърбия. В рамките на дискусията беше представен и напредъкът по Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП 2007-2013 г. До момента са изпълнени 74 проекта, а 65 са в процес на реализация. Сертифицираните средства са 19,8 млн. евро, а изплатените 15, 3 млн. евро.