Новини

Дискутираха приоритетната рамка за действие за Натура 2000

„Залагането на устойчив подход е в основата на успешното развитие на екологичната политика. Натура 2000 е ключова част от устойчивото развитие и има своето място в Оперативна програма „Околна среда” (ОПОС). Зелената икономика също е сериозно предизвикателство и важен инструмент за преодоляване на финансовата и икономическата криза. Развитието на зелената икономика е невъзможно, без да сме на ясно за абсолютно всички природни дадености и зелените параметри, които има България. За някои Натура 2000 е проблем, за други е предизвикателство, но ние го разглеждаме като възможност. Не бива да забравяме, че България и Словения, са двете държави, които нямат аналог в ЕС по отношение на мрежата Натура 2000”. Това каза зам.-министърът на околната среда и водите Атанас Костадинов на откриването на третата кръгла маса „Приоритетна рамка за действие за Натура 2000 в България. Възможности и добри практики”. От думите на зам.-министъра стана ясно, че през новия програмен период ще се провежда хоризонтална политика за Натура 2000. Причината е, че досегашният подход, който е финансирал дейностите по развитието на мрежата по различни секторни политики, не е бил достатъчно ефективен и потенциалът не е използван напълно. „Подготовката на Националната приоритетна рамка (НПР) за действие по Натура 2000 за периода 2014-2020 г. е от огромно значение, за да се гарантира по-добра интеграция на инвестициите в екомрежата. Тя определя приоритетите и мерките за защитените зони Натура 2000 и необходимият финансов ресурс за изпълнението им”, обясни той. На срещата стана ясно, че НПР има четири основни цели. Приоритет 1: Управленско планиране на защитените зони от мрежата Натура 2002, Приоритет 2: устойчиво използване на екосистемните услуги за оптимални обществени ползи, както и други фактори за социално-икономическото развитие на регионите, Приоритет 3: Изграждане, развитие и поддържане на споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България и Приоритет 4: Изграждане, развитие и поддържане на споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България. Към всеки приоритет е дефиниран и индикативен обхват, чиято реализация ще осигури постигането им.