Новини

ДКЕВР стартира процедури по отнемане на лиценза на ЕРП-тата

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) откри процедури за отнемане на лицензите на трите електроразпределителни дружества EVN, ЧЕЗ Електро България и Енерго-про продажби. Това стана ясно след заседанието на енергийния регулатор, проведено днес. Дружествата имат 7-дневен срок, в който да отстранят нарушенията, както и 14-дневен срок за писмени становища. Решенията на ДКЕВР като независим регулаторен орган, чиято основна дейност е да съблюдава спазването на регламентираните в Закона за Енергетиката цели и принципи, между които са гарантиране на националните интереси и сигурността на Енергийните доставки, са продиктувани от необходимостта да се прекратят незаконосъобразните действия на ЕВН България Електроснабдяване, ЧЕЗ Електро България и Енерго –ПРО продажби и да се осигури нормалното функциониране на електроенергийната система. След извършени проверки по жалби на НЕК срещу ЕВН България Електроснабдяване, ЧЕЗ Електро България и Енерго -ПРО продажби са установени извършени нарушения от страна на електроснабдителните дружества. ЕВН България Електроснабдяване и Енерго –ПРО продажби извършват прихващане на свое вземане с насрещно задължение към Националната електрическа компания,като по този начин нарушават разпоредби на ЗЕ и Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия. „ЧЕЗ Електро България“ АД задържа плащания към НЕК, като поставя условия за удовлетворяване на направени разходи за задължения към обществото, свързани с изкупуване на електрическа енергия по преференциални цени. По този начин „ЧЕЗ Електро България“ АД нарушава задълженията на издадената му лицензия за обществено снабдяване с електрическа енергия. Действията на ЕВН България Електроснабдяване, ЧЕЗ Електро България и Енерго -ПРО продажби лишават НЕК от необходимите парични средства за осъществяване на лицензионната си дейност. Това води до фактическо блокиране на цялостната дейност на НЕК и до невъзможност да извършва разплащания към производителите на електрическа енергия. . По този начин реално е застрашена сигурността на доставките в енергийната система.Към настоящия момент, по предоставена информация от НЕК, задълженията на трите електроснабдителни дружества са нараснали до 347, 6 млн. лв., от които ЕВН България Електроснабдяване дължи 216, 6 млн. лв., ЧЕЗ Електро България дължи 67.3 млн. лв., и Енерго -ПРО продажби дължи 63.7 млн. лв.