Новини

ЧЕЗ: Описаните нарушения са отстраними

Днес, 14.05.2014 г. получихме доклад на ДКЕВР във връзка с регулаторния одит на дейността на ЧЕЗ Разпределение България за периода 2008 – 2013 г. Дружеството работи изцяло в съответствие с българското и европейското законодателство и при стриктно спазване на лицензионните си задължения, съобщиха от компанията след днешната пресконференция на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Описаните в доклада на работната група на ДКЕВР нарушения за периода на одита (2008 – 2013 г) са отстраними и се дължат на обективни причини – натиск за минимални разходи и намаляващ финансов ресурс на дружеството в резултат на неблагоприятни за ЧЕЗ Разпределение България ценови и други решения на ДКЕВР, постоянни кражби и посегателства над съоръжения. ЧЕЗ Разпределение България е значим стратегически инвеститор, чиято дейност е от изключителна важност за баланса и надеждното функциониране на целия енергиен сектор. Нашите очаквания са, че ще установим ползотворен и работещ диалог с ДКЕВР и институциите за постигане на необходимите резултати и най-важното - за стабилизиране на енергетиката. През последните три години, след одитите от 2010 година, предприехме действия, целящи адаптиране на нашия бизнес към препоръките на ДКЕВР и със средата и обществените очаквания. Съобразявайки се с новите европейски практики, компанията създаде институцията на първия в България Енергиен омбудсман и Потребителски съвет, предприе мерки за подобряване на отношенията с клиентите, промени начина, по който се закупуват материали и се осигуряват външни услуги за дружеството. ЧЕЗ Разпределение България е публично дружество, чиито акции се търгуват на БФБ и всички негативни действия от страна на ДКЕВР и институциите могат да доведат до загуби за акционерите, част от които са български пенсионни фондове и частни инвеститори. Дружеството осигурява препитанието на семействата на около 3000 български енергетици и стотици български компании, в които работят хиляди български граждани. ЧЕЗ Разпределение България е изряден данъкоплатец със сериозен принос в българската хазна под формата на преки и непреки данъци и осигуровки и изряден работодател, който работи в съответствие с най-добрите европейски практики. След като внимателно се запознаем с доклада на ДКЕВР, ще изразим становище по направените констатации и препоръки и ще предприемем действия за гарантиране на интересите на нашите клиенти и акционери. Очакваме провеждането на открит и професионален диалог с ДКЕВР. Както и досега, ще продължим да спазваме стриктно закона и лицензионните си задължения. Вече 9 г. ЧЕЗ Разпределение България инвестира отговорно и с грижа за клиентите. С вложените 728 млн. лева компанията обнови една трета от електроразпределителната мрежа, присъедини 70 000 клиенти и намали средния брой на непланираните прекъсвания на клиент за една година с 42%.