Новини

В предоставен от правителството имот община Видин ще изгради спортен комплекс

Министерският съвет прехвърли безвъзмездно правото на собственост върху имот – частна държавна собственост, на община Видин. На терена в кв. „Калето”, разположен в близост до детска градина, училище и други обществени институции, местната власт има намерение да изгради спортен комплекс, който да се ползва целогодишно от населението на града. Българската православна църква получи правото на собственост върху част от имот – частна държавна собственост на ул. „Осми март” в Кърджали. Върху другата част от имота БПЦ получава правото на ползване. Целият имот представлява Манастирски комплекс „Св. Йоан Предтеча”, който се ползва като действащ православен храм. Край него е построено и неделно училище със жилище на към комплекса. С друго решение от РИОСВ – Перник, поради отпаднала нужда, беше отнето правото на управление върху офис в сградата на ул. „Демокрация” №14 в Кюстендил и беше предоставено на регионалната дирекция „Социално подпомагане” в Кюстендил. С прехвърлянето ще се създадат необходимите предпоставки за по-ефективната работа на различните институции, ползващи сградата. Промени бяха направени и в статутите на два имота. За публична държавна собственост беше обявен ползваният от Дирекцията на природен парк „Странджа” втори етаж от сградата на ул. „България” №20а в Малко Търново. От публична в частна държавна собственост беше променен статутът на имоти с предоставено право на управление на Държавно предприятие „Транспортно строителство и възстановяване”. Имотите се намират в източната промишлена зона на Горна Оряховица. Те не са включени във военновременните планове и плановете за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, нямат функционално и технологично значение за сигурността и осъществяването на железопътните превози и не са обекти на железопътната инфраструктура