Новини

В община Пазарджик на концесия ще бъдат добивани строителни материали

Правителството предостави на „Пътно поддържане Пещера” ЕООД 25-годишна концесия за добив на строителни материали – пясъци, годни за производство на добавъчни материали за бетон, от находище „Алчака”. Кариерата се намира в землището на с. Хаджиево, община Пазарджик. За целия период на договора се очаква концесионните плащания да надхвърлят 1 млн. лв. (без ДДС), като половината от тях ще постъпват по бюджета на община Пазарджик. Планираният размер на инвестициите е за близо 280 хил. лв. Кабинетът даде съгласието си за промяна в сключения през 2004 г. концесионен договор с „Горубсо-Златоград” АД за добив на оловно-цинкови руди от находище „Андроу - Шумачевски дол”. Името на находището се променя на „Шумачевски дол – Андроу“ и се уточняват границите на концесионната площ, така че да тя да включва цялото находище и допълнителните площи, необходими за дейностите по концесията извън добива. На заседанието си днес Министерският съвет одобри издаването на разрешение за търсене и проучване на скалнооблицовъчни материали в площта „Мелницата 2”, разположена в землищата на пет села в община Ивайловград. В срок от две години проучвателни дейности ще може да извършва „Фриго-Макс” ЕООД. Планираният размер на инвестициите е за над 28 хил. лв., а средствата за опазване на околната среда и рекултивация са близо 3 хил. лв.