Новини

ЧЕЗ излезе с уточнения относно проверката на ДКЕВР

Ръководството на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД направи следните уточнения във връзка с медийни публикации от последните дни по повод резултатите от проверките на ДКЕВР за качеството на доставяната електроенергия: " Проверката на ДКЕВР не е направена чрез случайна и представителна извадка от всички наши клиенти, а на 33 преднамерено избрани случаи, по които има депозирани жалби и оплаквания от клиенти. Резултатите от инсталираните измервателни уреди показват, че качеството на електроенергията отговаря изискванията на Българския държавен стандарт (БДС) при 18 от 33-те направени проверки, за които са подадени оплаквания от клиенти. Установени са 15 несъответствия, което е минимален дял – едва 0,0007% от нашите общо над 2 милиона клиенти. За случаите на несъответствие, ЧЕЗ Разпределение се е ангажирала да инвестира в обновяване и реконструкция на мрежата и съоръженията за подобряване на качеството на доставяната електроенергия. Неоснователни са съмненията на проверяващите за извършвана манипулация на съоръженията по мрежата в 5 от проверяваните случаи. Експлоатационният персонал на ЧЕЗ Разпределение не може да регулира напрежението без преди това да е прекъснато захранването, защото по този начин рискува живота и здравето си, а за периода на 7-дневните измервания на качеството на доставяната електроенергия не е отчетено нито едно прекъсване на напрежението на съответните трансформатори. ЧЕЗ е изготвила и спазва Методика за проверка на качеството на доставяната електроенергия. Всички сигнали за напрежение, по-ниско от стандартното, се проверяват с монтиране на сертифицирани от независима лаборатория измервателни уреди за период от 7 денонощия. Данните от измервателния уред се обработват автоматично от специализиран софтуер, показващ процента на отклонение в качеството на доставяната електроенергия и графиката на захранващото напрежение. Софтуерът не позволява манипулиране на записаните данни от измервателния уред. За резултатите от направеното измерване се подготвя констативен протокол, който се предоставя на клиента, заедно с информация за планираните мерки от Дружеството във връзка с подобряване на качеството на доставяната ел. енергия и тяхното изпълнение. При установяване на отклонения от одобрения от БДС стандарт за качество на електроенергията се предприемат необходимите технически действия за отстраняването им. В някои от случаите, показващи отклонение от БДС се касае за извършването на сложни и големи по обем технически дейности, например при значително увеличен брой на потребителите. В този случай се налага изграждане на нов трафопост или цялостна реконструкция на мрежата, което се залага в инвестиционната програма на дружеството. Направените от одитния екип на Регулатора проверки за качество на доставяната електроенергия са предимно в малки населени места и вилни зони, с много малък брой потребители. Нашият опит показва, че в по-малките населени места има по-чести случаи на масово нерегламентираното ползване на електроенергия, което е една от причините за претоварване на системата, прекъсвания и влошаване качеството на електроенергия. Наясно сме, че в някои региони има отклонения от стандартите и проверяваме всеки получен сигнал. За да приведем качеството на електроенергията в стандартните рамки в дългосрочен план обаче, са необходими по-големи инвестиции в мрежата. През последните 9 години ЧЕЗ винаги е призовавала за признаване на повече инвестиции в мрежата, но досега регулаторът е одобрявал по-малък от предложения размер. В своите ценови предложения през периода 2005-2013 г. ЧЕЗ е предложила да й бъдат признати инвестиции в мрежата в обем на общо 1,177 млрд. лева, но Държавната комисия за (ДКЕВР) е одобрила едва 64% от тази сума. Въпреки ограничените инвестиции, ЧЕЗ е направила много за подобряване на състоянието на мрежата и качеството на доставките. Благодарение на инвестираните през последните 9 години 728 милиона лева ЧЕЗ Разпределение присъедини над 70 хиляди стопански и битови потребители; намали технологичните загуби до 11,98% през 2013 г. и ограничи средния брой на непланираните прекъсвания на клиент за една година с 55% за периода 2009-2013 г."