Новини

„Булгартрансгаз“ ЕАД получи европейско финансиране от Международен Фонд „Козлодуй” и стартира проектиране и изграждане на три нови газопроводни отклонения

„Булгартрансгаз“ ЕАД и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) сключиха Договор за грант № 057, с който се отпуска безвъзмездна финансова помощ от Международен Фонд „Козлодуй” за изграждане на три преносни газопровода с автоматични газорегулиращи станции (АГРС) до Свищов, Панагюрище, Пирдоп, Банско и Разлог. Общата стойност на трите проекта се оценява на 21 790 000 евро, от които безвъзмездната финансова помощ от Международен Фонд „Козлодуй” е в размер на 11 000 000 евро. Съфинансирането от “Булгартрансгаз” ЕАД е в размер на 10 790 000 евро. Договорът се подписва в резултат на решението на Асамблеята на донорите на Международен фонд „Козлодуй”, за постигането на което Министерството на икономиката и енергетиката има ключова роля, водейки активни и последователни преговори през последната една година за разглеждане на трите отклонения като проекти с висока степен на икономическа и социална значимост. Благодарение на осигуряването на целево грантово финансиране, „Булгартрансгаз“ ЕАД вече има възможността и е взето окончателно инвестиционно решение за стартиране реализацията на тези проекти. Развитието на газопреносната мрежа в страната с трите нови газопроводни отклонения, чието изграждане е планирано да завърши до 2016 г., ще даде възможност за газификация на общините Свищов, Пирдоп, Панагюрище, Банско и Разлог. Реализирането на проектите ще позволи доставката на природен газ и до още седем други общини – Белене, Никопол, Златица, Стрелча, Мирково, Чавдар, Челопеч чрез изграждане на газоразпределителни мрежи от тези отклонения. Общият брой жители на дванайсетте общини, които ще могат да усетят ползите от проектите надхвърля 104 хиляди души. Потенциални ползватели са 42 индустриални потребители, близо 300 обществени потребители и около 18 900 домакинства. Прогнозната обща годишна консумация на дванайсетте общини може да достигне 183 млн м3. Изграждането на преносните газопроводи ще доведе до съществени икономически, обществени и социални ползи. Ще бъде повишена енергийната ефективност и ще бъде намалена консумацията на електроенергия, като се очаква спестената електроенергия да възлиза на 221 789 MWh годишно. Съществен ефект от газификацията на общините е сигурността на доставките, като по този начин ще се избегне необходимостта от осигуряване на запаси от твърдо гориво. Възможността за доставка на природен газ до местните индустрии е ключова предпоставка за стабилно развитие на икономиката. В региона Панагюрище – Пирдоп оперират най-големите предприятия за добив на цветни метали, които формират клъстър „Средногорие“. Преминавайки от електричество и нефтени продукти на природен газ, ще се реализират съществени икономии и намаляване на вредните емисии. Ползите от реализирането на проектите са свързани с намаляване на разходите и с повишаване на качеството на живот. В периода на изграждане на трите газопровода ще бъдат осигурени общо около 500 временни работни места, а с реализирането на обектите ще бъдат осигурени над 100 постоянни работни места. Технически характеристики и инвестиции: Преносен газопровод с АГРС до Банско и Разлог е планирано да бъде с дължина 40 км. и диаметър 273 мм. Предвидено е изграждане на 1 бр. автоматична газорегулираща станция. Предвидената обща стойност на проекта е 9 670 000 евро, от които 4 840 000 евро, финансирани от Международен Фонд „Козлодуй”. Освен двете общини Банско и Разлог се очаква да бъдат газифицирани и градовете Баня и Добринище. Преносен газопровод с АГРС до Панагюрище – Пирдоп е планирано да бъде с дължина 46 км и диаметър 273 мм. Предвидено е изграждане на 2 бр. автоматични газорегулиращи станции. Предвидената обща стойност на проекта е 7 200 000 евро, от които 3 600 000 евро финансирани от Международен Фонд „Козлодуй”. С реализирането на проекта се очаква да се реализира газификацията на общо 7 общини - Пирдоп, Златица, Панагюрище, Стрелча, Мирково, Чавдар и Челопеч, разположени в региона "Централно Средногорие". Преносен газопровод с АГРС до Свищов е планирано да бъде с дължина 36 км., диаметър 200 мм и работно налягане PN 54 bar. Предвидено е изграждане на 1 бр. автоматична газорегулираща станция. Общата стойност на проекта се очаква да възлиза на 4 720 000 евро, от които 2 360 000 евро, финансирани от Международен Фонд „Козлодуй”. С изпълнението на проекта се очаква да се реализира газификацията на общо 3 общини - Свищов, Белене и Никопол, разположени в региона на Централна Северна България, на брега на р. Дунав.