Новини

Към момента няма промяна в режима за доставка на газ за България

Българската страна следи с особено внимание динамично променящата се ситуация, свързана с доставките на природен газ за България и Европа през Украйна и при необходимост има готовност да предприеме незабавни действия за защита на интересите на българските потребители. Към момента няма промяна в режима за доставка на газ за България и параметрите са в рамките на договорените. Няма констатирани технически индикации за прекъсвания или промяна на характеристиките на потока в рамките обмена на информация между диспечерските центрове на българския газопреносен оператор “Булгартрансгаз” ЕАД и газопреносните оператори по пътя на газа от Русия към България. Няма промяна на физическия поток и налягането на входните точки на страната. За гарантиране на сигурността на газовите доставки в България се следват редица мерки, даващи възможност за своевременни действия и обезпечаване на нуждите на потребителите в страната. Към днешна дата в ПГХ “Чирен” има налични 355 млн.куб.м природен газ, като във връзка с динамичната ситуация в Украйна в хранилището продължава да се нагнетява газ и в момента. Възможността за дневен добив от ПГХ “Чирен” при сегашните нива на активен газ е средно около 3,3 млн.куб.м./ден., което осигурява около 65% от дневното потребление за този период от годината, при настоящите метеорологични условия в страната. При посочените нива, добивът на количества от ПГХ “Чирен” ще осигурява доставки за минимум 100 дни. Освен добив от хранилището, в страната се осъществява и местен добив. От 1 януари 2014 г. е осигурена техническа възможност за пренос на от 1 млн. м3/д. до 3 млн. м3/д. природен газ, в посока от Гърция към България, в зависимост от възможностите на гръцката газопреносна мрежа, в изпълнение на задълженията по Регламент (ЕО) 994/2010 г. При ползването на всички тези ресурси е възможно да се осигури потреблението на газ в страната ни краткосрочно, без прекъсване на доставките за потребителите. При негативно развитие на ситуацията и сериозни индикации за спиране на доставките за България, всички заинтересовани страни и обществеността ще бъдат своевременно информирани.