Новини

Правят регистър на МСП

Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия (ИАНМСП) предвижда създаването на регистър на малките и средни предприятия. Той се изгражда в рамките на проект „Създаване на условия за качествена информационна-комуникационна среда и оперативна съвместимост на ИАНМСП. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.

Регистърът ще съдържа най-важните административни данни на МСП, тяхната актуална контактна информация, обем и обхват на дейността, фирмен профил и история, специфична фирмена и стратегическа информация, браншова специализация и принадлежност. В него ще се съхранява цялата необходима база данни за целите в секторното сътрудничество, изграждането на клъстери, засилването на комуникацията в отделните отрасли, насърчаването на партньорството и повишаване и повишаване на степента на интернационализация на МСП. Това ще позволи на всяко предприятие да генерира своеобразно електронно досие с минали участия в събития и инициативи, организирани от агенцията. Ефектът, който се търси е намаляване на административната тежест за кандидатстване и интензифициране на работния процес на служителите на агенцията.

Информационно-комуникационната система, която ще се изгради по проекта, от една страна ще играе роля на инструмент за цялостно администриране на работния процес в агенцията, свързан с предоставянето на услуги за предприятията, а от друга ще предоставя актуална информация на потребителите за предстоящи обучения, участия в международни панаири, търговски мисии, бизнес делегации, както и възможност да подадат в електронен формат формуляр за участие.

Всичко това ще допринесе за значително усъвършенстване на работните процеси в агенцията и за намаляване на административната тежест за бизнеса като цяло. Дейностите предвидени по проекта, са в изпълнение на основните принципи, заложени в Общата стратегия за електронно управление на Република България 2011-2015 г., които поставят потребителя в центъра на електронното административно обслужване.

Специално за вестник "Строител" изпълнителния директор на ИАНМСП Евгений Иванов даде коментар за предложението за премахване на задължителни графици за отпуски, особено за малките и средни предприятия. Евгений Иванов, изп. директор на ИАНМСП:_MG_5916 "Когато се предвиждат и се предлагат законодателни решения е добре да се направи оценка за тяхното въздействие. Защото едно е голямо предприятие с работни графици,с регулярност на доставките и на продажбите. Там са нужни такива разчети. Но съвършено друга е ситуацията за малкия и среден бизнес, където много голям част от фирмите са семейни и чисто схематичо, пренесено едно към едно , това законодателство утежнява ситуацията, а на всичко отгоре неспазването му е свързано със санкции. Ето един пример, за илюстрация на това, че трябва да има предварителна оценка на въздействие на всяко едно законодателно решение и в тази насока са нашите усилия-внедрявайки информационната система, нашата амбиция е да стане възможно провеждането на тестове на МСП, практически в реално време."