Новини

Докладът за одита на министерствата готов до края на август

От днес започват одитните проверки на министерствата, в изпълнение на една от приоритетните икономически мерки на правителството. Тя включва извършване на одит на първостепенните разпоредители с бюджетни средства за направените от тях разходи и поетите финансови задължения и ангажименти, както и анализ на съответствието им със Закона за бюджета и последващото влияние върху бюджетните параметри, включително върху дефицита на начислена основа. Одитите ще се извършат от звената за вътрешен одит на съответните ведомства, като същевременно по разпореждане на министъра на финансите контролни органи на АДФИ ще извършват и финансови инспекции. Одитните проверки се координират от заместник-министъра на финансите Теменужка Петкова. Проверките ще продължат до 25 август, а в края на месеца ще бъде готов обобщен доклад за всички проверки.