Новини

4 са офертите за поддържане на магистралите „Хемус“ и „Марица“

Четири са отворените оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на автомагистралите „Хемус” и „Марица” на територията на ОПУ-Варна, ОПУ-Шумен и ОПУ-Хасково, стопанисвани от АПИ. Поръчката е с две обособени позиции: • Обособена позиция №1 – ОПУ-Варна и ОПУ-Шумен, за АМ „Хемус”; • Обособена позиция №2 – ОПУ Хасково – за АМ „Марица”. Отворените оферти по реда на постъпването им в деловодството на АПИ са на: • ДЗЗД ГД „АБ-Марица“, в което участват: „АБ“ АД и „Бургас Пътстрой“ АД - за обособена позиция №2; • ДЗЗД „Поддържане Хемус“, в което участват: „Пътища и мостове“ ЕООД и „Финанс Груп 2013“ ЕООД - за обособена позиция №1; • ДЗЗД „ПОНТ“, в което участват: „Хидрострой“ АД и „Инжстройинженеринг“ ЕООД - за обособена позиция №1; • „Автомагистрали – Черно море“ АД - за обособена позиция №1. Срокът за изпълнение на поръчката е 48 месеца.