Новини

На база на оперативни данни и оценки дефицитът по консолидираната фискална програма към края на октомври е в размер на 2,2 % от прогнозния БВП

По предварителни оценки дефицитът по консолидираната фискална програма на касова основа към края на месец октомври е 1 775  млн. лв. (2,2 % от прогнозния БВП), при планиран за 2014 г. - 1 472,3 млн. лева (1,8% от БВП). За сравнение дефицитът към 31.10.2013 г. бе в размер на 443,0 млн. лв., което означава, че на годишна база показателя се влошава номинално с 1 332 млн. лева. На база оперативни данни и оценки, приходите и помощите по консолидираната фискална програма за десетте месеца на 2014 г. са в размер на около 24 004 млн. лв., което представлява 77,3 % от годишния разчет. Приходите по КФП към края на месец октомври нарастват с около 253 млн. лв. (1,1 %) спрямо отчетените за същия период на миналата година. Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на месец октомври възлиза на около 19 151 млн. лв., което представлява 78,7 % от годишните разчети за 2014 г. при 80,8 % изпълнение на актуализираните разчетите към 31.10.2013 година. Съпоставено със същия период на предходната година данъчните постъпления нарастват номинално с около 3,7 %, което значително изостава спрямо планирания ръст с разчетите към ЗДБРБ за 2014 година. Неданъчните приходи са в размер на около 2 978 млн. лв., което представлява 85,8 % изпълнение на годишните разчети. Постъпленията от помощи от страната и чужбина (вкл. помощите от фондовете на ЕС) са в размер на 1 876 млн. лв., или 58,0 % от разчета за годината. Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към 31.10.2014 г. на база на оперативни данни и оценки са в размер на около 25 779 млн. лв., което е 79,3 % от годишния разчет. Спрямо октомври 2013 г. общо разходите по КФП са нараснали с 6,5 %, което се дължи основно на ускореното усвояване на средствата по програмите и фондовете на ЕС и на ръст при социалните и здравноосигурителните плащания. Ръстът при социалните разходи се дължи основно на базов ефект от увеличението на пенсиите от 1 април 2013 г., както и на по-високи здравноосигурителни плащания през 2014 г. Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.10.2014 г. от централния бюджет, възлиза на 743,0 млн. лв., което е в съответствие с Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) 1150/2000 на Съвета на ЕС от 22 май 2000 г. за прилагане на Решение 94/728/ЕО, Евратом относно системата за собствени ресурси на Общностите. Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на консолидирания бюджет към 31 октомври 2014 г. на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на месец ноември. Поради предварителния характер на данните е възможно да има известни разлики между данните в тази информация и данните на база месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет към 31.10.2014 г., които ще бъдат публикувани в края на ноември.