Новини

Джамбазки: Заплашват ни милиони глоби заради минните отпадъци

България е заплашена от поредната наказателна процедура поради неизпълнение на ангажименти, които е поела относно транспониране на правилата за управлението на минните отпадъци. Членът на Европейския парламент Ангел Джамбазки установява, че редица разпоредби на Директива 2006-21-ЕО на Европейският парламент не са синхронизирани с националното ни законодателство, в резултат на което Европейската комисия е уведомила българската държава за започнала наказателна процедура. В края на месец януари 2014 г. е изпратено писмо до Министерския съвет, че в България съществуват пропуски по отношение на третирането и управлението на минните отпадъци. Изпратен е отговор от страна на България, но това не е променило реално ситуацията. Системно се изостава от установените практики за добро управление на минните отпадъци и по отношение на рекултивацията на терените. В тази връзка европейският представител Ангел Джамбазки заявява: По наша информация поради пропуски в дейността на Министерство на икономиката и енергетиката назад в годините рискуваме наказателна процедура, в резултат от което на България ще бъдат наложени санкции. По наша информация МИЕ и Народното събрание не са създали необходимата нормативна уредба, административна и организационно-техническа структура за управление на минните отпадъци. В момента липсва ясна и точна представа за обектите, които трябва да бъдат управлявани и контролирани. Например, в страната има приблизително около 35 хвостохранилища, където са депонирани опасни минни отпадъци. Доколкото ми е известно, само за едно хвостохранилище е издадено разрешително за управление. Няма ясни правила относно стопанисването и осъществяването на контрола върху дейността на такива опасни обекти. Управлението на минните отпадъци е рискова дейност и тя трябва да бъде стриктно регламентирана, както и да бъде обезпечен контролът. Липсата на уредба поставя в риск здравето и живота на българските граждани, както и екологичното равновесие. При сегашната уредба липсва гаранционен фонд и механизъм за рекултивация на минните обекти. Липсва добре разписан регламент за дейностите и финансирането по приключване на дейността на минните обекти – ликвидация, консервация и рекултивация, поради което няма гаранция за успешното извършване на горните дейности. Резултатът - един лунен пейзаж, който да завещаем на следващите поколения. Неясната законова уредба и липсата на административен и технически потенциал на министерствата и общините дават възможност за развитие на масов незаконен добив, който в момента е достигнал колосални размери. В рамките на следващите месеци Народното събрание и министерствата – МИ, МЕ, МОСВ, МЗХ, трябва да сложат ред в тези области. В противен случай България рискува освен милионите евро глоби, здравето и живота на своите граждани.