Новини

НСИ ревизира леко надолу оценката си за БВП през третото тримесечие

Икономическият растеж на България през третото тримесечие на годината е бил 0,4% спрямо второто тримесечие и 1,5% спрямо третото тримесечие на миналата година, показват ревизираните данни на Националния статистически институт (НСИ) за брутния вътрешен продукт (БВП). Първоначалната оце3нка на НСИ беше малко по-добра - за тримесечен растеж от 0,5% и годишен от 1,6%. Произведеният брутен вътрешен продукт през третото тримесечие на 2014 г. възлиза на 22,838 млрд. лева по текущи цени. На човек от населението се падат 3 161 лева. Преизчислена в евро, стойността на БВП възлиза на 11,677 млрд. евро, като на човек от населението се падат 1 616 евро. Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през третото тримесечие на 2014 г. възлиза на 19,508 млрд. лева по текущи цени, като се увеличава с 1,9% на годишна база. За крайното потребление през третото тримесечие на 2014 г. се изразходват 69,1% от произведения БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 20,7% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително. Крайното потребление бележи ръст от 0,3% спрямо предходното тримесечие, сочат още ревизираните оценки на НСИ. За сравнение, Институтът оцени ръстът на потреблението доста по-високо в експресната оценка – 0,9%. Износът на стоки и услуги намалява равнището си с 2,6%, което е по-голям спад спрямо първоначалната оценка (-2,2%), а вносът на стоки и услуги се увеличава с 0,7% (първоначалната оценка беше за спад от 0,9%). БВП на един зает в България се увеличава с 1,2% през третото тримесечие на тази година спрямо същия период на 2013 г., сочат предварителните оценки на НСИ. На едно заето лице се падат 6 260,1 лева от текущия обем на БВП, като всеки зает създава средно по 15,58 лева. БВП за един отработен час. Брутната добавена стойност средно на един зает реално намалява с 0,2% през третото тримесечие на 2014 г. спрямо същия период на миналата година. Понижение с 0,1 на сто има и за един отработен човекочас спрямо третото тримесечие на 2013 г. Нивото на производителност на труда е най-високо в индустриалния сектор. Секторът допринася с 6 095,4 лева. брутна добавена стойност (БДС) средно на един зает и 14,6 лева. за един отработен човекочас. В сектора на услугите всеки зает произвежда средно по 5 573,6 лева. БДС, като за един отработен човекочас се създават по 14 лева от текущия обем на показателя. Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор - 2 011,8 лева БДС на един зает и 5,1 лева за един отработен човекочас. нс