ОП на КСБ

ОП Смолян запозна членовете си с автоматизираната информационна система за електронни поръчки

Недялка Маргаритова, ОП на КСБ – Смолян Областното представителство на КСБ в Смолян организира семинар, посветен на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Събитието се състоя на 25 ноември в залата на РИОСВ – Смолян, и събра близо 40 представители на строителни фирми членове на ОП на КСБ – Смолян. Темата бе избрана по решение на Областния съвет на ОП Смолян поради изключителния интерес към нея и предстоящото стартиране на ЦАИС ЕОП. За семинара бяха поканени лектори с голям опит в организирането, провеждането, възлагането и осъществяването на контрол на процедури за обществени поръчки по реда на ЗОП – адв. Димитър Златанов (с над 10 г. опит) и адв. Пламен Караджов (с 8 г.). Адв. Златанов е бивш експерт в ГД „Европейски фондове, международни програми и проекти” в Министерството на труда и социалната политика. Работил е и като главен експерт в Дирекция „Обществени поръчки и концесии” на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Адв. Пламен Караджов е бил експерт в Дирекция „Обществени поръчки и концесии” на КЗК в периода декември 2011 г. – август 2017 г. Тематично обучението бе разработено в няколко последователни раздела, като въведение в ЦАИС ЕОП, функционалности и модули на системата, регистър на обществените поръчки и видове потребители. Строителите от Смолян бяха запознати още с подготовката на процедура за възлагане на обществена поръчка – изготвяне и публикуване на документация, решение, обявление, разяснения, ЕЕДОП, график на поръчката, системни етапи и дати, администриране от страна на възложителя, създаване и подготовка на оферта за участие, попълване на ЕЕДОП, техническо и ценово предложение, подаване на искане за разяснение, криптографски ключ и защо е необходим при работа със системата. Разделите включиха и подаване на оферта, назначаване на комисия, отваряне, проверка и оценка на офертите, комуникация на оценителната комисия и възложителя с участниците за предоставяне на допълнителна информация, протоколи и доклад на комисията и решение за избор на изпълнител. По време на курса участниците задаваха въпроси както от правен, така и от чисто технически характер, свързани с работата на системата. Обучението приключи със сесия за обсъждане на практически казуси и заключителна дискусия.