ОП на КСБ

Владимир Кехайов: Фирмите подкрепят становището на ръководството на КСБ работата по обществените поръчки да продължи

Радваме се на изключително ползотворно сътрудничество с в. „Строител“

Росица Георгиева Г-н Кехайов, бихте ли ни разказали малко повече за себе си, как избрахте строителната професия? Представете фирмата, която ръководите, и в каква сфера на строителството е специализирана? Председател съм на ОП на КСБ – Смолян, за втори мандат. Професионалната ми визитка като ръководител на областната структура на Камарата на строителите в България носи определен акцент, илюстриран най-добре от картината, която получих при повторния ми избор за председател - „Заветът на хан Кубрат“. Обединението, солидарността и взаимопомощта са водещи принципи в моята работа. Кореняк родопчанин съм и като такъв изборът на строителната професия съвсем не бе случаен. Тук тя е поминък за много хора. Ръководя фирма „Крис-МТ“ ООД от дълги години и считам, че съм създал една устойчива и успешна структура с широк профил и възможности. Работим в областта на високо и ниско строителство, инфраструктурни проекти, пътно строителство и др. Посочете някои от най-интересните обекти, които сте изпълнили. Ще започна със знакови за страната ни проекти – пътя Златоград – Заставата (връх Костадин) от км. 0+000 до км. 3+720.10 и с изграждането на комуникационното трасе - Златоград – Термес - Ксанти. Други наши обекти в Златоград са ремонт на бул. „България” и ул. „Ахрида“. Направиха се три моста и е покрито речното корито, за да се оформи голям централен паркинг. Това са обекти от изключителна важност за комуникациите в нашия пограничен район. Ще спомена и подобрението и разширението на градския площад на Неделино, както и строителството на моста над р. Черна в Смолян. Подхождаме към всеки проект много отговорно, защото реномето на една утвърдена фирма е необходимо да се защитава ежедневно. Какви са особеностите на региона, касаещи бранша. Какви са проблемите и предизвикателствата, с които строителите тук се сблъскват? Строителният бранш в Смолянска област е добре развит, носи богати традиции и държи съществен дял в регионалната икономика. Повече от 100 са фирмите в ОП на КСБ – Смолян, от различен мащаб и специализация. За съжаление проблемите не са малко. Планинският релеф, периферното местоположение и отдалечеността от големите градски центрове, множеството свлачищни процеси и логистични усложнения винаги са създавали утежнени условия пред строителния процес и са завишавали неговата себестойност. Към тях бих добавил и липсата на пакет от мерки, целенасочена местна и централна политика за съхраняване на нашия бранш и строителните компании, които от дълги години създават прехрана на стотици родопски семейства. Тук проблеми като липса на квалифицирана работна ръка стоят с особена тежест. Инвестициите са силно ограничени и не се разчита на сериозни частни инициативи. Бих отбелязал обаче една позитивна тенденция и това е излизането на светло на част от сивия сектор, особено на по-малките фирми, които доскоро работеха без регистрация. Мина отчетното събрание на Областното представителство. Какви цели си поставяте за настоящата година? В ОП на КСБ – Смолян, следваме една устойчива тенденция, продиктувана от интереса на строителните фирми към организираните обучения, тематични курсове и информационни инициативи. Това е нормално, защото малките градове рядко разполагат с добре развита система от специализирани училища, университети и обучителни институции. Тук е моментът да благодаря на колегите от „Строителна квалификация“ ЕАД, с помощта на които се случват повечето обучения. Доброто им качество, нивото на лекторите и преподаваният материал привличат все повече наши членове да се включат в тях. Поредното Общо събрание на ОП на КСБ – Смолян, се проведе в самото навечерие на кризата COVID-19 в България. Струва ми се, че с днешна дата, а и след нейния край проблематиката ще придобие съвсем нови измерения. Вероятно ръководството на ОП КСБ – Смолян, заедно с широк кръг от най-активните фирми ще разгледаме ситуацията пред строителния сектор в нова светлина и ще набележим адекватни мерки за справяне с проблемите. Как се отразява извънредното положение на строителите в региона? Какви сигнали от тяхна страна постъпват към ОП-то? Разбира се, местният строителен бранш е изключително уязвим в настоящата ситуация. Предвид неяснотата като продължителност и дълбочина на кризата COVID-19 не може да се каже докога местните строители ще разчитат на своите резерви, доколкото ги имат. Тези, които разполагат с добре сключени договори, ще успеят да се справят по-добре, но за много стопански субекти това няма да е факт. Фирмите подкрепят становището на ръководството на КСБ работата по обществените поръчки да продължи при спазването на всички разумни предпазни мерки, за да оцелеят и съумеят да се справят. За всичко това са от изключителна важност мерките и законодателството, които държавните институции ще приемат. Как Областното представителство си партнира с местната власт? В какви направления от Вашата дейност виждате възможностите за сътрудничество? ОП на КСБ – Смолян, търси активен диалог с местната власт за обсъждане на всички сериозни проблеми. Като един пример бих изтъкнал създаването на паралелка „Строителен техник“ към местната Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство „Н. Й. Вапцаров“, която стана факт след съвместните ни усилия преди две години. Очакваме подкрепа по отношение напредъка при реализирането на всички по-значими строителни проекти, а днес в условията на криза ще търсим нови допирни точки за съвместни действия. Какви обекти се очаква да бъдат изпълнени в областта? В настоящата ситуация отговорът на този въпрос е твърде условен. Посочете кои са 3-те основни приоритета пред КСБ. В момента с изключителна актуалност стои въпросът за подпомагане на фирмите в тази извънредно тежка икономическа ситуация, и то помощ на много фронтове – по отношение на задържане на персонала, за изпълнение на поетите ангажименти и осигуряване, доколкото е възможно, на една по-ритмична заетост, законодателни инициативи и конкретни мерки за справяне при бедствено положение. Какви препоръки бихте дали на ръководството на Камарата? Считам, че ръководството на КСБ работи усърдно и адекватно на ситуацията. Подкрепям мерките, които се предлагат от Камарата, и се надявам да бъдат разбрани и възприети от институциите. В какви направления от дейността на ОП на КСБ може да си сътрудничите с в. „Строител“? Радваме се на изключително ползотворно сътрудничество с в. „Строител“. През 2019 г. стартира инициативата за изнесени приемни на вестника в страната с първата подобна проява в ОП на КСБ – Смолян. Тя събра заедно всички участници в строителния процес, за да бъдат обсъдени най-острите проблеми в бранша. Изданието винаги е отразявало максимално обективно, точно и бързо всичко, което ни вълнува, затова го нарекохме „Гласът на родопските строители“ и се надяваме на още по-интересни и ползотворни съвместни събития в бъдеще. В навечерието сме на Великден, един от най-светлите християнски празници. Какво ще пожелаете на своите колеги и на читателите на изданието? На колегите и на всички читатели на в. „Строител” пожелавам на първо място здраве! В далечното, а и в по-близкото минало българският строител, а и българският народ са се изправяли пред редица сериозни предизвикателства, но с вяра и обединени усилия винаги сме оцелявали. Ще се справим и с настоящите трудности! Можем да ги преодолеем заедно с отговорност и грижа за общото бъдеще. Нека настъпващият празник Възкресение Христово ни направи по-добри и ни даде сили за нови професионални постижения, които да градим с любов и вдъхновение.