ОП на КСБ

Инж. Стоян Стоилов, председател на ОП на КСБ – Кюстендил: През 2021 г. строителният сектор в Кюстендилска област показва устойчиви резултати

В. „Строител“ не търси самоцелен рейтинг, а предлага на читателите си достоверна и интересна информация

Традиционно в края на годината в. „Строител“ стартира поредица от интервюта, в която да представим каква е била 2021 г. през погледа на председателите на Областните представителства на КСБ, пред какви предизвикателства ги е изправила пандемията и как браншът работи в продължаващите условия на ограничения. Питаме какви ще са приоритетите им за следващата година, кои са най-сериозните проблеми по места и към кои от тях Камарата на строителите в България трябва да насочи усилията си през 2022 г. В настоящия брой Ви представяме инж. Стоян Стоилов, председател на ОП на КСБ - Кюстендил.


Роза Никова, ОП на

КСБ – Кюстендил,

Росица Георгиева

 

Инж. Стоилов, краят на всяка година е времето, когато се прави равносметка за изминалите 12 месеца. Каква беше 2021 г. за Вас като председател на ОП на КСБ - Кюстендил, за структурата, която ръководите, и за сектор Строителство“ във Вашия регион?

Ако трябва с една дума да определя изминаващата година, то тя е изпитание. И за бизнеса, и за компаниите, и за семействата – за всеки един от нас. Като цяло 2021 г. бе сложна и трудна, изпълнена с изключителна динамика, множество неизвестни, чести промени, рестрикции в редица аспекти на социално-икономическия живот и неясни перспективи. Но въпреки пандемията строителството не спря и за пореден път показа, че то е двигателят на икономиката. Браншът обаче вече изпитва тежките последици на пандемията. Наясно сме, че за да се справим с кризата с най-малко поражения, трябва да мобилизираме всичките си ресурси. Но най-важното сега е да продължим изпълнението на ангажиментите, които сме поели, и да работим, като спазваме стриктно мерките за безопасност на строителните обекти. За нас е ключово опазването на здравето и живота на нашите служители, затова и се доверяваме на препоръките и разпорежданията на здравните власти.

Въпреки всички трудности през 2021 г. смятам, че строителният сектор в Кюстендилска област показва устойчиви резултати. Сред някои от проектите в региона са текущият ремонт на обекти общинска собственост в Кюстендил, основно обновяване на спортна площадка в двора на ЕГ „Д-р Петър Берон“ и изграждането на нова спортна зала в обхвата на „Спортен комплекс Осогово“. Изпълнява се още основен ремонт на техническа инфраструктура и съоръженията към нея (покритие на р. Бистрица в урбанизираната територия на Дупница) за устройване на открит паркинг в централната градска част на населеното място. Някои от другите проекти са преустройството и смяната на предназначението на младежки дом в градски исторически музей в Дупница, ремонтът на общинска образователна инфраструктура в гр. Рила (финансиран по „Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020“), рекултивацията на депо за неопасни отпадъци и паркоустройството и благоустройството на училищен двор в Сапарева баня, укрепването и почистването на р. Бабинска, р. Новоселска и р. Рабовска в с. Долистово, община Бобов дол, реконструкцията на улични водопроводи на територията на общините от област Кюстендил.

 

Какви са особеностите на бранша във Вашия регион? Какви са проблемите и трудностите, с които се сблъсквате на местно ниво?

Те не се отличават от тези, които колегите срещат в цялата страна, като основната е липсата на квалифицирана работна ръка. За съжаление в нашата област няма строително училище, което да подготвя нужните хора за бранша. Засега разчитаме да преквалифицираме работници с помощта на „Строителна квалификация“ ЕАД. Това ни прави зависими по отношение на качеството на изпълнение. Другият важен въпрос е, че в нашия регион няма достатъчно проекти. Фирмите от бранша разчитат предимно на обществените поръчки, които се обявяват от местните власти, защото частните инвестиции са недостатъчни. Друго затруднение е, че част от малките и средните фирми са на ръба на фалита и трябва да се опитаме да им помогнем. Затова може би е нужно да се помисли за занижаване на изискванията за участие в тръжните процедури, за да имат шанс повече компании да подават документи. Тук трябва да отбележим и отражението на сивия сектор, който допълнително затруднява работата на изрядните строители. За съжаление огромната част от ремонтните и довършителните дейности в частни имоти се извършва от нерегистрирани никъде бригади, които не плащат осигуровки и данъци и подбиват цените на коректните компании. Да не говорим, че качеството, което предлагат, е на изключително ниско ниво.

Един от възможните изходи в настоящата пандемична обстановка е инвестициите да се насочат в енергийна ефективност на обществени сгради. Добре би било да има готови проекти и при наличие на финансиране да се започне изпълнението им. Много обекти с такъв статут в по-малките населени места пустеят и се рушат. Ситуацията ще се подобри и ако се обособят свободни парцели на стратегически места с налична инфраструктура или лесно достъпни, които да се предлагат при проявен интерес за изграждане на нови производства с различен капацитет или развитие на туристически дестинации, за да може инвеститорът веднага да изпълни своето намерение.

 

Един от основните проблеми, които се посочват в сектора, е повишаващите се цени на основните строителни материали. Как това се отразява на фирмите във Вашия регион?

Още в началото на 2021 г. имаше скок на цените на строителните материали между 30 и 50%. Към настоящия момент поскъпването е със 100% и повече в сравнение с миналогодишните стойности, при които са подписвани договори от строителите. Тези високи цени водят до катастрофални последици за някои от строителните обекти.

Освен това заради растящите цени на строителните материали и несигурността много предприемачи отказват да продават имоти „на зелено“. Тези, които са го направили в началото на годината, сега срещат сериозни затруднения, тъй като продажната цена е под себестойността.

 

Какви са основните цели, които си поставяте за 2022 г. ?

Една от основните задачи на всеки председател на ОП на КСБ е да увеличи броя на членовете си. Друг важен приоритет ще е свързан с работата за квалификация, преквалификация и обучение на кадрите. През 2022 г. усилията на ОП на КСБ - Кюстендил, ще са насочени и към реализацията на приетите основни насоки за дейността на Камарата, както и към осъществяването на главната функция на организацията - да защитава правата и интересите на своите членове, на потребителите на строителни услуги и на бранша.

Областното представителство ще продължава да изготвя и статистически анализи и прогнози по макроикономически показатели на сектора, както и анализи на обществените поръчки в строителството. Ще поставим на вниманието на компетентните органи проблеми, отнасящи се до бранша. Планираме две работни срещи на теми „Състояние и развитие на строителния бранш в област Кюстендил“ и „Стратегическа координационна дискусия с представители на различни институции“.

През 2022 г. отново ще организираме и задължителните обучения по безопасност и здраве в строителството. Тези събития са и възможност за колегите да обсъдят полезен опит от практиката.

 

Според Вас какви са проблемите в сектор „Строителство“, към които ръководството на КСБ трябва да насочи своето внимание и за решаването на които трябва целенасочено да работи?

Не бих искал да се повтарям, но лично за мен основните задачи са свързани с образованието и квалификацията на кадрите, въвеждането на нови стандарти за работа или поне запознаването на нашите членове с тях. Другата тема е строителните предприемачи да насочват усилията си към модернизиране и енергийна ефективност. Неотложните действия в посока подобряване на ЕЕ на сградите не само ще положат основите на едно по-устойчиво бъдеще, но също така ще генерират заетост и възможности за строителния бизнес.

 

Следите ли в. „Строи­тел“ и какви са Вашите пожелания към нашите читатели?

Чета вестник „Строител“ винаги с удоволствие. За мен и колегите ми това е изданието, което не търси самоцелен рейтинг, а предлага на читателите си достоверна и интересна информация, подготвен е и показва различните гледни точки. Вестникът наложи своята ключова роля в строителния бранш с обективност, безпристрастност и независимост при отразяване на събития и факти. С една дума, това е естественият лидер в информираността на обществото по ключови въпроси на строителството.

На читателите на в. „Строител“ пожелавам здраве и повече поводи за усмивки! Повече добри новини! И с нетърпение всички ние очакваме една първа страница на в. „Строител“, на която с големи букви да пише: „СЗО обяви край на пандемията COVID-19”.