ОП на КСБ

Инж. Тошко Райчев, председател на ОП на КСБ – Търговище: Камарата трябва да работи целенасочено за дигитализацията на сектор „Строителство”

Изданието на КСБ е изключително полезно и интересно четиво

Инж. Райчев, каква беше 2021 г. за Вас като председател на ОП на КСБ – Търговище, за структурата, която ръководите, и за сектор „Строителство“ във Вашия регион?

Всяко Областно представителство на КСБ има специфични особености. Според икономическите дадености на района, в който се намира, строителният процес се осъществява по различен начин. Като цяло за нас 2021 г. премина под знака на пандемията. Положителното бе, че за нашия сектор не бяха налагани ограничителни мерки и не трябваше да прекратяваме дейността си. Друго нещо, което остави отпечатък през годината, бе провеждането няколко пъти на избори за Народно събрание, както и за държавен глава. Нестабилната политическа обстановка повлия на институциите и техните структури и те ограничиха плащанията за свършена работа, съответно някои колеги изпитваха затруднения. В Търговище имаше такива случаи, дори аз самият имам два обекта, които се осъществиха с финансиране по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Те са завършени, а единият е предаден още в първото полугодие на 2021 г., но все още не са разплатени.

Като цяло през миналата година в Търговище се реализираха немалко проекти. В сферата на жилищното строителство нямаше спад, общината направи инвестиции за над 1,6 млн. лв. в благоустрояването на градската среда. В рехабилитация на улици бяха вложени над 2,6 млн. лв. Модернизира се уличното осветление с 1,1 млн. лв. Започна строителството на 2-ра клетка на регионалното депо за битови отпадъци, за което бяха заделени 700 хил. лв.

В община Попово строителството също се развиваше добре. С над 1 млн. лв., осигурени от оперативни програми, бяха санирани обекти. В рехабилитация на улици се инвестираха около 508 хил. лв. В градска среда вложенията са над 700 хил. лв., а в ремонт на детски площадки и читалище – близо 200 хил. лв. В община Омуртаг с финансиране от ПРСР в размер на 880 хил. лв. беше обновена детска градина. Около 260 хил. лв. бяха вложени в реконструкция на ВиК инфраструктура, а над 210 хил. лв. бяха дадени за обособяване на многофункционални спортни площадки. В Антоново се рехабилитираха пътища с 580 хил. лв., а 130 хил. лв. се насочиха за детски площадки и съоръжения.

Предстои приемането на бюджетите на общините и след като това ще е ясно каква работа ще има за бранша. В Попово е стартиран търг за 4 млн. лв. за рехабилитация на пътна инфраструктура в селата. В Търговище се проведе процедура с прогнозна стойност почти 3 млн. лв. за построяване на нова детска градина.

 

Какви са особеностите на бранша във Вашия регион? Какви са проблемите и трудностите, с които се сблъсквате на местно ниво?

Основният проблем се състои в това, че при нас не се реализират големи инвестиции. Като цяло изпитваме недостиг на обекти. Друго предизвикателство е липсата на квалифицирана работна ръка. Наблюдава се голяма диспропорция. В сферата на жилищното строителство се предлага часова ставка, различна от тази, която се залага при обекти, които се възлагат с обществени поръчки. Към това, като се прибави и скокът на цените на строителните материали, можем да кажем, че и инвеститорите, и строителите сме изпаднали в затруднение. Проблемът е особено осезаем за обектите, за които вече има сключени договори, които се финансират от държавния или общинския бюджет. Трябва да се търси възможност за индексация, защото скокът на цените вече се отразява негативно на целия бранш.

Проведох две срещи с кмета на община Търговище д-р Дарин Димитров, с когото обсъдих този въпрос. Но местната власт изчаква решението на държавно ниво. Народното събрание все още не е приело бюджета за 2022 г., а този проблем трябва да се изчисти през него, особено за преходни обекти, които са стартирали на различни от настоящите цени. Трябва да се има предвид, че заплащането на изпълняващите се проекти се извършва на определен етап от реализацията.

Продължава и дейността на сивия сектор. Той отнема от фирмите работници, които са квалифицирани, можещи и знаещи. КСБ направи много за решаване на този проблем, но той все още стои на дневен ред.

 

Какви са основните цели, които си поставяте за 2022 г.?

Важна задача за мен, която ще е предизвикателство в продължаващата пандемия, е да проведа среща с всички фирми, които са вписани в Централния професионален регистър на строителя и са членове на ОП на КСБ – Търговище. Целта ми е да получа обратна връзка от тях за това как трябва да се развива местната структура и как можем да им бъдем от полза. В рамките на две години броят на членовете на Областното представителство нарасна от 18 на 54, като вписаните компании в ЦПРС са 62.

Друга ключова сфера в дейността на ОП ще бъде свързана с обучения на персонала на фирмите. В регион Търговище няма професионални училища, които да подготвят специалисти за сектора.

 

Според Вас към какви други проблеми в сектора трябва да насочи вниманието си ръководството на КСБ?

На първо място КСБ трябва да работи целенасочено за дигитализацията на сектор „Строителство“. В големите градове, университетските и курортните центрове строителството се развива. Там часовата ставка е висока. За райони като нашия единственото спасение виждам в дигитализацията.

В две общини на срещи с местната администрация поставих въпроса за часовите ставки, които те залагат, защото са недостатъчни. Така те убиват строителството. Например през миналата година в Търговище имаше търгове, на които никой не се яви. Време е да се вземат изключително сериозни мерки. Всеки кмет иска да направи много неща и да постигне по-високи резултати, но не е ли по-добре да се направят няколко вложения, които да са качествено изпълнени, и строителите да бъдат подпомогнати.

Компаниите не може да работят само за да съществуват, те трябва да могат да се развиват. Мисля, че КСБ трябва да се намеси на централно ниво, да коментира въпроса и с Националното сдружение на общините в Република България. Нужни са сериозни разговори с министерствата на финансите и на регионалното развитие и благоустройството. В КСБ отдавна се говори освен за часовата ставка и за нормите в строителството. Те също трябва да претърпят промяна. Имаше инициативи от страна на Управителния съвет, но все още не е намерено решение.

 

А четете ли в. „Строител“ и какви са Вашите пожелания към нашите читатели?

Следя изданието. Вие проявявате голямо старание и същевременно обръщате внимание на всички участници в строителния процес. С всичките ми колеги – председатели на ОП, а и от Управителния съвет, споделяме тезата, че вестникът е необходим. В. „Строител“ се справя изключително добре със задачите, които му се поставят, като не се затваря само в тях. Затова и изданието на КСБ е изключително полезно и интересно четиво. Чрез него получаваме много важна информация.