ОП на КСБ

Инж. Пламен Михалев ще ръководи ОП Стара Загора за втори мандат

Петър Терзиев,

ОП на КСБ – Стара

Загора

 

ОП на КСБ – Стара Загора, проведе своето Общо отчетно-изборно събрание на 28 септември в конферентната зала на хотел-ресторант „Зеленият хълм“. В него се включиха представители на 24 фирми членове на местната структура на Камарата. Гости на събитието бяха председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев и председателят на ОП на КСБ – Пловдив, и член на УС на КСБ Пламен Иванов. Заседанието откри председателят на ОП на КСБ инж. Пламен Михалев, който отчете дейността си от 1 януари 2021 г. до 31 август 2022 г.

„За изминалото време съм присъствал на всички заседания на Разширения УС на КСБ и съм поставял за разглеждане пред ръководството на Камарата наболелите проблеми на строителните фирми. На местно ниво проведохме няколко срещи с кмета на Стара Загора Живко Тодоров относно изготвянето на тръжната документация за обществени поръчки, критериите и оценките на офертите на кандидатите. Излъчихме и представител на ОП Стара Загора, който да се включи в работните групи на администрацията, но така и не получихме отговор или покана за участие. Изпратили сме и няколко запитвания относно удължаването на сроковете по изграждане на строителни обекти. Имаме един формален отговор. Затова решихме на Областен съвет на ОП Стара Загора всяко писмо да се изпраща до общината, областната управа и до председателя на Общинския съвет“, заяви инж. Михалев.

Той подчерта, че са проведени и срещи с ТД „Инспекция по труда“ и РДНСК, на които са дискутирани незаконни обекти и строителни бригади. В резултат са извършени няколко проверки и са наложени санкции. „Проблемът остава нерешен. Необходима е строителна полиция или друг орган, който да има законови правомощия за проверки, контрол и санкции“, бе категоричен председателят на ОП Стара Загора.

Инж. Пламен Михалев посочи, че са се състояли и няколко срещи с ръководствата на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) и Камарата на архитектите в България (КАБ), на които са дискутирани общи проблеми в бранша. Той изтъкна, че ОП Стара Загора традиционно поддържа тесни контакти със строителните гимназии в града.

„Изготвихме предложения за промени в Устава на КСБ и в Правилника за организацията и дейността на Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС. Част от идеите ни за даване на повече правомощия на Областните представителства бяха приети, но не и предложението за повишаване на критериите за отделните категории и разделянето на четвърта и пета категория“, подчерта инж. Михалев.

Той информира, че в момента структурата работи и по издаването на книга под надслов – „30 г. частен бизнес и 15 г. ОП на КСБ - Стара Загора“. „Книгата беше планирана да бъде готова за тържеството за Деня на строителя, но удължихме срока до края на годината“, каза инж. Михалев. Той предложи всяка строителна фирма, която е вписана в ЦПРС, да бъде задължително и член на Областното представителство.

Инж. Терзиев запозна присъстващите с действията на КСБ относно индексацията на договорите в строителството. Той припомни, че Камарата е работила в продължение на повече от година, за да бъде намерено решение на най-сериозния проблем, пред който са изправени строителните фирми. Инж. Илиян Терзиев подчерта, че КСБ е провела много срещи с ресорните институции и активно е участвала в процеса на разработването на методиката. „В крайна сметка имаме приета и обнародвана методика за индексация, но тя е само за строителни материали. Трябва да се търси възможност и за индексация на горивата и енергоносителите, на размера на работната заплата“, изтъкна председателят на УС на КСБ. Той представи и дейността на Консултативния съвет на браншовите организации в сектор „Строителство“, насочени към подобряването на нормативната уредба, касаеща строително-инвестиционния процес.

Пламен Иванов коментира проблема с кадрите в сектор „Строителство“ и тяхната квалификация. Според него строителната професия се е превърнала в непривлекателна на фона на доста други. „Считам, че всички Областни представителства на Камарата трябва да бъдат активни в привличането на хора в бранша. Трябва да сме сплотени и да работим в една посока. Процесите са динамични и привличането и задържането на кадри в бранша не могат да се случват, както досега. Нужни са промени и КСБ има своето място в инициирането им“, заяви Иванов.

Инж. Никола Нешев, член на ОблС на ОП Стара Загора, коментира ролята на Областните представителства. „Не трябва да чакаме проблемите ни да бъдат решени от централното ръководство. Нужно е ОблС на структурите на КСБ да бъдат по-активни и инициативни“, изтъкна инж. Нешев и предложи да бъде създадена работна група от експерти, която да решава конкретни проблеми на строителите на местно ниво.

На заседанието Общото събрание преизбра за председател на ОП на КСБ – Стара Загора, инж. Пламен Михалев. Определен бе и съставът на Областния съвет. В него влизат инж. Никола Нешев, инж. Живко Стоянов, инж. Юрий Йорданов, инж. Тенко Панев, инж. Илиан Марков, инж. Вадим Карагьозов и инж. Евгени Станчев. За членове на Контролния съвет бяха избрани инж. Станимир Христов, инж. Диана Мандажиева и инж. Тошко Дончев.

Делегатите за Общото отчетно-изборно събрание на Камарата са „Никон“ ЕООД, „Монтажинженеринг“ АД, „Строителство и монтаж“ ООД, „Платеник“ ЕООД, „Лесо инвест“ ООД, „Ел Контрол“ ЕООД, „ПСК - Ес Би Ес“ АД, „Агрострой-СП“ ООД, „Еврострой-В. Карагьозов“ ЕООД, „Янаки и син“ ООД, „Теком“ ООД, „Информат“ ООД, „Пещострой“ ЕООД.

Последва издигане на кандидатурата на инж. Пламен Михалев за член на УС на КСБ, а Димитър Янков бе предложен за член на Контролния съвет на Камарата.