ОП на КСБ

Инж. Николай Николов беше преизбран с пълно мнозинство за председател на ОП на КСБ – Бургас

ОП Бургас издигна кандидатурата на инж. Илиян Терзиев за председател на УС на КСБ

Инж. Николай Николов беше преизбран с пълно мнозинство за председател на Областното представителство на КСБ в Бургас. Това стана на Общото отчетно-изборно събрание на структурата на КСБ, което се състоя на 5 октомври в зала „Георги Баев“ в Културен център „Морско казино“. Гости на събитието бяха председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев и Ренета Николова, прокурист и главен редактор на в. „Строител“.

В началото на заседанието бяха представени и гласувани отчети за дейността на председателя на ОП Бургас и на Областния съвет (ОблС) от 01.01.2021 г. до 31.08.2022 г. „Областното представителство поддържаше добра връзка с общините в региона и Областна администрация Бургас. Успяхме да осъществим редица срещи с местната власт, на които коментирахме реализацията на инвестиционната програма на общината и обсъдихме проблемите на строителния бранш. През целия отчетен период се стремяхме да изпълняваме приетия план за дейността на ОП Бургас въпреки епидемиологичната обстановка“, сподели инж. Николай Николов за своята равносметка.

Общото събрание прие изпълнението на плана за приходи и разходи на ОП Бургас за отчетения период, както и доклада на Контролния съвет (КС) за дейността на председателя и ОблС. Председателят и членовете на ОблС и КС на ОП бяха освободени от отговорност за времето от 01.01.2021 г. до 31.08.2022 г.

На заседанието бяха избрани членовете на ОблС на ОП Бургас. Това са инж. Тодор Андонов от „Термал Инженеринг“ ООД, инж. Стефан Димитров от „Кибос“ ЕООД, инж. Недялко Недялков от „СМК – Монтажи“ АД, инж. Кирил Табаков от „Комплексни заваръчни услуги“ ООД, Павел Бошнаков от „Бошнаков“ ЕООД и инж. Людмил Митов от „Планекс Бургас“ ООД. В КС на ОП Варна влизат инж. Георги Младенов („СРЕГИ“ ООД), инж. Петър Тодоров („Бургаска строителна компания“ АД) и инж. Румен Сивков („ТСМ-3“ ООД).

Делегати за предстоящото Общо отчетно-изборно събрание на КСБ са „Билдникс“ ЕООД, „Андезит“ ООД, „СРЕГИ“ ООД, „СМК – Монтажи“ АД, „Комплексни Заваръчни услуги“ ООД, „Термал Инженеринг“ ООД, „Бургаска строителна компания“ АДМ, „Промо Тур“ ООД, „ЛЕО-Бетонови изделия“ ЕООД, „Финес Строй“ ООД, „ТСМ-3“ ООД, „Декор Център Сатурн“ ЕООД, „Бошнаков“ ЕООД, „Планекс Бургас“ ООД, „Интеркомплект – Г“ ЕООД, „Андонов и синове дизайн“ ООД,
„КИБОС“ ЕООД, „Мидия Груп Холдинг“ АД, „Електра“ ЕООД.

С пълно мнозинство членовете на ОП Бургас издигнаха кандидатурата на инж. Илиян Терзиев за председател на УС на КСБ. Събранието предложи за член на УС на КСБ инж. Тодор Андонов. ОП предложи инж. Николай Николов за председател на КС на КСБ и инж. Георги Младенов за член на КС.

В рамките на заседанието бяха приети план за дейността на ОП Бургас през 2023 г. и план-сметка за следващата година. Бяха обсъдени предложения и препоръки във връзка с дейността и политиките на КСБ.


Инж. Николай Николов, председател на ОП на КСБ – Бургас, и зам.-председател на УС на КСБ: През 2023 г. ще провеждаме повече семинари

Инж. Николов, честито за избора Ви за председател на ОП Бургас, пожелания за успех от в. „Строител“! Какви ще са основните приоритети в работата на Областното представителство?

Основните ни задачи ще продължат да са защитата на интересите на членовете на ОП Бургас, популяризирането на дейността на КСБ, поддържането на контакти с местните власти, ще се информираме за инвестиционните програми на общините, ще организираме форуми и др.

ОблС на ОП Бургас ще взема активно участие и ще подкрепя ръководството на КСБ в обсъждането и разработването на предложения за промени на нормативната уредба в областта на строителството. Също така ще подготвим конкретни текстове за изменения в ЗУТ и ЗОП.

Сред водещите ни приоритети ще е въвеждането на цифровизацията на строителния процес. Ще продължим да работим активно за индексацията на договорите с публични възложители.

Планираме да организираме съвместно със „Строителна квалификация” ЕАД безплатни или на преференциални цени курсове и семинари за повишаване на професионалната квалификация.

 

Какви са основните проблеми пред строителните фирми от област Бургас?

Те не се различават от тези в страната. Сред основните са липсата на кадри в бранша, както и нуждата от намаляването на административната тежест в процедурите по издаване на документи за строителство.

ОП Бургас ще работи съвместно с ръководството на КСБ за намаляване на административната тежест по ЗОП с цел да се приеме използването на данните от ЦПРС в процедурите.

 

Имате традиционно добри отношения с местната власт и кмета на Бургас Димитър Николов. Предвиждате ли среща и кои са темите, които ще дискутирате?

Стараем се да поддържаме добрия диалог с общините в региона. Решили сме през 2023 г. да сме по-активни и да провеждаме повече семинари, като желанието ни е да организираме поне два. Те ще са по актуални въпроси – проблемите на бранша, съвременните тенденции, предизвикателствата и специфичните условия за фирмите от Бургас и региона, като темата за дигитализацията на строителния процес ще бъде водеща. Вярвам, че представители на община Бургас ще вземат дейно участие в събитията ни.

При необходимост ще организираме и работни срещи, и кръгли маси с представители на държавната и местната власт, както и с ВиК и ел. дружествата.

 

Не мога да не попитам за в. „Строител“, Вашето мнение за изданието? Казахте, че ще продължим да надграждаме доброто ни партньорство.

Вестник „Строител“ се утвърди като професионално издание, което не само представя важна информация за бранша, но и обръща внимание на всички участници в строителния процес. Изданието на КСБ е изключително полезно и интересно четиво.

Разбира се, че ще продължим доброто си партньорство. Отворени сме за реализирането на съвместни инициативи.


Инж. Тодор Андонов, член на УС на КСБ: Референтните стойности в новата програма за саниране са силно занижени

 

Инж. Андонов, първо приемете поздравления за номинацията Ви за член на УС на КСБ. Пожелавам Ви успех! Какви според Вас трябва да бъдат основните приоритети, които да залегнат в работата на новия Управителен съвет?

Освен широкия кръг от задачи, които УС на Камарата изпълнява през годините, ръководството трябва да се съсредоточи и върху два ключови приоритета. Първият е индексацията на договорите в строителството, а вторият е програмата за енергийно обновяване на сградния фонд, която ще се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Относно първия приоритет бих искал да поздравя колегите от ИБ, УС, председателя на Управителния съвет инж. Илиян Терзиев и колегата инж. Благой Козарев за огромния труд, който положиха да се случи методиката за индексация. Чрез индексацията браншът ще може малко да си отдъхне, тъй като вече имаме законова основа да продължим работа, като получим справедливо заплащане, макар към момента индексацията да обхваща само материалите. Все пак тя ще ни позволи да завършим започнатите обекти и да стартираме дейност по нови, без да се страхуваме за резките скокове в инфлацията.

Програмата за саниране е изключително важна за целия бранш и особено за малките и средни фирми в строителството. Тя ще има изключително стимулиращ икономически и голям социален и екологичен ефект, а е и част от „зеления” преход.

В момента за обществено обсъждане е публикуван проект на Насоки за кандидатстване по процедурата за енергийно обновяване на жилищния фонд. В тези документи съзрява много сериозен проблем с референтните стойности за СМР на кв. м.

Бихте ли разяснили по-подборно проблема с референтните цени?

В Насоките се предлага референтните стойности за СМР по програмата да бъдат 230 лв. на кв. м за блокове до 8 етажа и 250 лв. на кв. м за сгради над 8 етажа. Ще припомня, че Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради (НПЕЕМЖС) стартира преди 6-7 години с референтни стойности 240 лв. на кв. м, които впоследствие бяха драстично намалени, което се отрази върху качеството на изпълнението, макар и в малко на брой сгради.

В същото време в новата програма критериите са завишени доста. Докато в предишната трябваше да се постигне енергиен клас „С“, в новата се изисква по-високият клас „В“ и минимум 30% спестяване на първична енергия. За да се отговори на тези параметри, са необходими повече материали, по-качествени и съответно по-скъпи. Освен това сега ще се стимулира използването на възобновяеми енергийни източници, които в НПЕЕМЖС единствено се приложиха в Бургас – монтираха се слънчеви панели за битова топла вода на блокове, които са на ТЕЦ. Това се изпълни при по-високите начални референтни стойности. Имайки предвид завишените изисквания заедно с фрапиращия скок на цените на строителните материали в последната година и половина, считам, че референтните стойности са силно занижени. Това предполага, че е необходимо да се правят големи компромиси, което ще компрометира и програмата. Смятам, че ние като бранш трябва да вземем активно отношение по този въпрос и обосновано да предложим референтни стойности на база конкретни изчисления и залагането на конкретни строителни материали, с които да бъдат постигнати изискванията в Насоките.

 

На Общото събрание в приоритетите на ОП беше посочено продължаване на развитието на добрите отношения и комуникация с в. „Строител“. Какво е Вашето мнение за изданието?

Вестникът е изключително полезен, той се списва по начин, който се харесва не само на мен, но и на колегите ми. Наблюдавам как постоянно се информират от него, включително и моите служители и проектанти. Следя не само печатното издание, но и интернет сайта на в. „Строител“. Аз съм много доволен от развитието на медията. От сайта получавам непрекъснато информация по актуалните въпроси. Искам да Ви поздравя, че на практика правите дигитализация и в реално време ни информирате за нещата, които ни интересуват. Вие отсявате най-важното в огромния информационен поток. От сайта, Viber канала и мобилните приложения на в. „Строител“ получаваме буквално всяка минута новини за инициативи и събития, значими за нас. Поздравявам в. „Строител“ и му пожелавам да продължи все така успешно да следва правилната посока, която е поел.

На финала искам да пожелая на колегите строители здраве и успешно преминаване през поредната криза, с която се сблъскваме през годините. Нека Камарата и браншът да бъдат все така сплотени, за да отстояваме справедливите искания за общото благо на страната ни, защото това, което построим, остава.