ОП на КСБ

Строителите в Русе преизбраха инж. Красимир Атанасов да ръководи Областното представителство

Кандидатурата на ОП Русе за председател на УС на КСБ е инж. Илиян Терзиев

Василена Димова,
ОП на КСБ - Русе

Общото годишно отчетно-изборно събрание на ОП на КСБ – Русе, се състоя на 6 октомври 2022 г. в конферентната зала на Областното представителството. Гост на събитието беше инж. Иван Моллов, член на ИБ и УС на КСБ.
„Най-големият успех на Камарата през изминалата година е приемането на Методиката за индексацията на цените в строителството“, каза инж. Моллов, като припомни, че първата стъпка това да се случи бе гласуването на изменението на Закона за обществените поръчки (ЗОП) в последния ден на 47-ото Народно събрание. „Хубавото в Методиката е, че тя не е пожелателна, а е императивна и няма таван. Друг съществен успех е, че не допуснахме някои предложения за изменение на ЗОП и на Закона за устройство на територията (ЗУТ), като например тоталната отмяна на инженеринга, което би довело до сигурен отлив на инвеститори“, изтъкна инж. Иван Моллов. По думите му стъпка напред за бранша е и Европейският цифров иновационен хъб в сектор „Строителство“, на който КСБ е инициатор и съосновател. „Това е инструмент, чрез който ние можем да кандидатстваме за европейско финансиране за развитието и навлизането на дигитални технологии в строителството“, поясни той. „Понастоящем Консултативният съвет на браншовите организации в сектор „Строителство“ активно работи по предложения за изменения на ЗУТ. Тясно си сътрудничим и с Националното сдружение на общините в Република България, което ни подкрепи в борбата за индексация, необходима заради драстичното покачване на цените на строителните материали“, подчерта инж. Моллов.
Председателят на ОП на КСБ – Русе, инж. Красимир Атанасов изнесе доклад за дейността си, както и на Областния съвет (ОблС) за периода 01.01.2021-31.08.2022 г. Той изтъкна, че работата на дирекция „Организационна политика“ значително се е разраснала, като положителната реакция на фирмите членове е показател за това, и отбеляза, че към настоящия момент 136 строителни компании са членове на ОП Русе, а вписаните в ЦПРС строители са 141. Инж. Атанасов посочи, че добрата съвместна работа с общинската и областната управа е от изключителна важност за местната структура на КСБ. Председателят добави, че активно е участвл в заседанията на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие, в заседанията на Секторната комисия в областта на образованието и пазара на труда, в различни професионални форуми и кръгли маси, както и във всички заседания на Разширения УС на КСБ.
В доклада си инж. Атанасов изтъкна, че през разглеждания период са проведени няколко срещи с кмета на община Русе Пенчо Милков и екипа му, на които строителните фирми са изложили проблемите си. От своя страна градоначалникът е потърсил съдействие от бранша при разрешаването на затрудненията със снегопочистването в началото на настоящата година. В края на 2021 г. на организираната от вестник „Строител“ открита приемна е проведен ползотворен диалог между местната власт и част от ръководството на Камарата.
В отчета за периода бе отделено внимание и на сериозния проблем с недостига на работна ръка. „Квалифицирането на кадри за сектора е залегнало в политиките на Камарата, а Областното представителство работи съвместно със „Строителна квалификация“ ЕАД за повишаването на компетенциите на работниците и служителите на фирмите членове“, заяви председателят на ОП Русе. По думите му някои от провежданите обучения са „Управление на строителните отпадъци“, „Досие на строежа“, „Анализ на единична цена и ценообразуване“, „Курс по ЗБУТ“, както и дистанционен курс за придобиване на квалификация „строителен техник III степен” - 960 часа, „Строителни скелета, безопасност при монтаж, експлоатация и демонтаж“, „Курс за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V“, „Новости в дейността на техническия ръководител“, семинар „Как да участваме успешно в строителни обществени поръчки?”, уебинар „Дигитална трансформация – интелигентно управление на договори“ и др.
В доклада си инж. Атанасов изтъкна колко е важна подкрепата на Камарата към професионалните училища. Той заяви, че през 2022 г. в Русе се е състоял финалният кръг от националното състезание „Най-добър млад строител“, на който победителите получиха награди от КСБ – таблети, телефони и слушалки, а част от местните фирми са предложили на участниците стажове.
В следващите точки от дневния ред бяха приети: отчет за изпълнение на плана за приходи и разходи на ОП Русе от 01.01.2021 г. до 31.08.2022 г.; доклад на КС на ОП Русе за дейността на Областния съвет за същия период; решение за освобождаване от отговорност на ОблС на ОП Русе от 01.01.2021 г. до 31.08.2022 г.; план за дейността на ОП Русе през 2023 г.; и план-сметка за Областното представителство за следващата година.
Последва избор на ръководството на ОП Русе. С единодушие Общото събрание преизбра за председател на ОП Русе инж. Красимир Атанасов („Декра строй“ ЕООД). За членове на ОблС бяха определени Бисерка Златанова („АБ Груп“ ООД), Петя Русанова („Астра 8“ ООД), Ирена Атанасова („Атанасов и КО“ ООД) и Милка Трифонова („Проммонт“ ЕООД). В състава на КС влизат Светозар Стефанов („Ас Строй“ ЕООД), Тихомир Христов („Билд“ ЕООД) и Росен Миланов („Глобал Трейд енд Сървисес“ ЕООД).
На заседанието бяха избрани и делегати за Общото събрание на КСБ: „АБ Груп“ ООД, „Ас Строй“ ЕООД, „Астра 8“ ООД, „Атанасов и КО“ ООД, „Балканстрой 95“ ЕООД, „Билд“ ЕООД,, „Глобал Трейд енд Сървисес“ ЕООД, „Декра строй“ ЕООД, „Дунав“ АД, „Интер Стройко“ ЕООД, „Проммонт“ ЕООД, „Самуел Груп“ ЕООД, „Стройкомплект инженеринг–ПТ“ ЕООД и „Трансстрой-Русе“ АД.
Предложението на ОП Русе за кандидатура за председател на УС на КСБ е инж. Илиян Терзиев. Общото събрание на ОП Русе издигна още кандидатури за член на УС на КСБ – инж. Красимир Атанасов, и за член на КС на КСБ – Милка Трифонова („Проммонт“ ЕООД).