ОП на КСБ

ОП Габрово гласува доверие на инж. Мария Башева за нов 3-годишен мандат

Структурата на КСБ издигна кандидатурата на инж. Илиян Терзиев за председател на УС на КСБ

Инж. Мария
Башева, председател
на ОП Габрово

Областното представителство на КСБ в Габрово проведе своето Общо отчетно-изборно събрание на 6 октомври. Гости на събитието бяха инж. Любомир Шербетов, член на УС на КСБ, и изп. директор на Камарата Валентин Николов.


Заседанието започна с цялостен обзор на председателя на ОП Габрово инж. Мария Башева, който бе подкрепен със снимков материал на всички дейности, инициативи, срещи, обучения, кампании през периода 01.01.2021 г. - 31.08.2022 г. За разглежданото време ОП Габрово е насочило усилията си към изпълнение на инициативи, свързани с поставените задачи от ръководството на КСБ, функциите, произтичащи от работата на Регистъра, дирекция „Организационна политика” и „Строителна квалификация” ЕАД. Освен това ОП на КСБ - Габрово, е изпълнило допълнителни информационно-консултантски мероприятия, свързани с: повишаване на информираността на строителните фирми по актуални теми, организиране и провеждане на информационни и обучителни събития и срещи в област Габрово; осигуряване на компаниите с навременни и точни сведения относно текущи възможности за участие в проекти, регионални и национални мерки за стимулиране на бизнес; съдействие за повишаване капацитета за разработване и успешно изпълнение на проекти, финансирани със средства по оперативни програми; подготовка и осъществяване на дейности за повишаване авторитета на строителната професия; както и организиране на мероприятия, насочени към повишаване имиджа на строителната професия в партньорство с професионалните паралелки, местните администрации и активните неправителствени организации.
„Навременната и коректна информация, която фирмите от бранша могат да получат относно възможности за финансиране от международни донорски програми, национални и оперативни програми, държавни структури, като Агенцията по заетостта, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и др., имат съществено значение за развитието на строителния сектор, особено в ситуацията на финансова криза. Подобна информационна и логистична подкрепа, насочена към членовете на КСБ, допринася за подобряване на тяхната дейност, улесняване на част от работата им, повишаване авторитета на строителната професия, изграждане на партньорства и съвместни инициативи с други организации и НПО, насочва ги към допълнителни възможности за финансиране, запознава управителите и служителите на компаниите с актуални специализирани теми”, обясни инж. Мария Башева.
Отчетена бе и работата на Регистъра – от 94 вписани в момента в ЦПРС компании 14 са направили първоначално вписване през периода 09.21 - 09.22 г. Статистиката на ОП Габрово показва още, че допълване на обхвата са извършили 15 фирми, промени в обстоятелствата - 10, разширение на обхвата - 4. На приключилия за тази година чл. 20 само 2 от компаниите не са потвърдили вписване. Членовете на ОП към момента са 72, а 5 са новите членове, подали заявления през периода. 2 фирми са изключени поради отпадане от ЦПРС и неплащане на членски внос.
Председателят на Контролния съвет (КС) Иван Иванов представи подробен отчет за изпълнение на плана за приходи и разходи на ОП.
С единодушно мнозинство Общото събрание преизбра досегашния председател на ОП Габрово инж. Мария Башева за нов 3-годишен мандат. За председател на УС на КСБ габровските строители гласуваха доверие на инж. Илиян Терзиев, а за член на УС на КСБ бе номиниран Богомил Петков. С пълно мнозинство бяха приети и управителните органи на местната структура. В ОблС на ОП Габрово са Пламен Петров („Валентин Петров 2004” ООД), Богомил Петков („Мазалат” ООД), Манол Манолов („Масив Трявна” ЕООД), Стойо Стоев („Фаворит 96” ООД), Рачо Шейтанов („РГС” ООД) и инж. Илиян Димитров от „Илстрой” ООД. В КС бяха избрани Иван Иванов („Мегастрой 2004” ООД), Калин Петров („Екипстрой” ЕООД) и Атанас Атанасов („Гапстрой” ООД).
Във връзка с приемането на план за дейността на Областното представителство през 2023 г. инж. Мария Башева предложи работата на ОП Габрово да продължи по установения вече модел, който обединява фирми, ученици, държавни институции, неправителствени организации и др. и допринася за пълноценна и съдържателна дейност на структурата. Събранието завърши с приемане на план-сметка на ОП на КСБ – Габрово, за 2023 г. и експозе от гостите.