ОП на КСБ

Строителите от Сливен се запознаха с възможностите за финансиране по ПКИП и ПРЧР

Звезда Кошничарова, ОП на КСБ – Сливен

На 28 февруари в залата на Областното представителство на КСБ в Сливен се проведе информационна среща, на която бяха представени възможностите за финансиране на строителния бранш по Програмите „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) и „Развитие на човешките ресурси“ (ПРЧР) за програмен период 2021-2027 г. Организатори на събитието бяха Областният информационен център (ОИЦ) в града и ОП на КСБ - Сливен.

Лектори бяха управителят на ОИЦ – Сливен, Весела Омайникова и експертите от центъра Бонка Андреева и Даниел Бойчев. Те представиха процедурите по ПКИП и ПРЧР, интересни за строителите, които се очаква да бъдат отворени за кандидатстване, съгласно публикуваните Индикативни годишни работни програми.

Общият размер на планираното безвъзмездно финансиране по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ за 2023 г. е близо 627 млн. лв. За процедурата „Разработване на иновации в предприятията“, която стартира през март т.г., са определени 127 млн. лв. Допустими по нея ще са разходи за услуги, оборудване и инструменти, възнаграждения и оперативни разходи. Максималният процент на безвъзмездно финансиране е 60%. През април по ПКИП ще бъде отворена за кандидатстване и процедура „Внедряване на иновации в предприятията“ за 293 млн. лв. По нея фирмите ще могат да кандидатстват за 45% финансово подпомагане, за инвестиционни разходи (ДМА и ДНА) и разходи за услуги.

Управляващият орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ планира през 2023 г. да обяви мерки за работодателите от цялата страна, като общата безвъзмездна финансова помощ (БФП) ще възлезе на 335 млн. лв. Процедурата „Адаптирана работна среда“, чийто бюджет е 100 млн. лв., предстои да стартира през март. По нея компаниите ще могат да кандидатстват за: разработване и прилагане на „зелени“ модели на организация на труд съобразно спецификата на конкретните работни места в предприятията; осигуряване на превенция и профилактика на „бърнаут“ на работното място и „ефекти от COVID пандемията върху менталното здраве“; закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло; колективни предпазни средства; осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията. За микро-, малки и средни предприятия БФП е 100%, а за големите подпомагането ще бъде 80%.

В началото на 2023 г. за работодателите се планира прием и по процедура „Започвам работа“, която ще се администрира от Агенцията по заетостта и е с бюджет от 50 млн. лв. Тя ще осигурява субсидирана заетост за: безработни и неактивни лица (за период до 6 месеца); безработни и неактивни лица в неравностойно положение (до 12 месеца) и за безработни и неактивни лица с трайни увреждания (до 24 месеца). Предвижда се и предоставяне на стимули за работодателите, в случай че назначените лица бъдат запазени на работните места.

Участниците в срещата изразиха задоволство от представената навременна информация и желание съвместните събития между екипа на ОИЦ и ОП на КСБ – Сливен, да продължат в бъдеще.