Тема

Икономически отчет за сектор „Строителство“ за 2022 г.

Екип КСБ

ЕВРОПЕЙСКА

ИКОНОМИКА

Брутен вътрешен продукт

По прогнозни данни на статистическата служба на Европейския съюз сезонно изгладеният Брутен вътрешен продукт (БВП) през четвъртото тримесечие на 2022 г. запазва нивата си 0% в еврозоната (EA), и намалява с 0,1% в ЕС-27 спрямо предходното тримесечие. В сравнение с четвъртото тримесечие на предходната година сезонно изгладеният БВП нараства с 1,8% в еврозоната (ЕА-19), съответно 1,9% в (ЕА-20) и с 1,7% в ЕС-27.

Темп на БВП по държави членки

Сред страните на ЕС, които регистрират най-голям ръст на БВП за четвъртото тримесечие на 2022 г. в сравнение с предходното тримесечие, са Гърция (+1,4%), Малта (+1,2%), Кипър (+1,1%). България отчита увеличение от 0,6%. Най-голям спад на БВП се наблюдава в Полша (-2,4%), следвана от Естония (-1,6%) и Финландия (-0,6%).

Годишният темп на БВП за четвъртото тримесечие на 2022 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2021 г. показва най-голям ръст в Ирландия (+13,1%), Гърция (+5,2%) и Румъния (+4,9%). В България също се наблюдава ръст от 2,3% на годишна база. Спад отбелязват Естония (-4,4%), Литва (-0,4%) и Швеция (-0,1%) на годишна база.

Заети лица в еврозоната и ЕС

Броят на заетите лица се увеличава с 0,3% както в еврозоната, така и в ЕС през четвъртото тримесечие на 2022 г. в сравнение с предходното тримесечие. На годишна база данните също показват увеличаване на заетостта с 1,5% в еврозоната и с 1,3% в ЕС.

Темп на заетостта в държавите членки

През четвъртото тримесечие на 2022 г. Малта (+1,6%), Полша (+0,9%), Естония, Кипър и Нидерландия (и трите с +0,7%) отбелязват най-висок ръст на заетост в сравнение с предходното тримесечие. България също отчита ръст от 0,2%. Най-голям спад се наблюдава в Португалия (-0,8%), Латвия и Литва (и двете с -0,5%).

Годишният темп на заетост за четвъртото тримесечие на 2022 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2021 г. показва най-голям ръст в Малта (+7,0%), Естония (+3,7%) и Литва (+3,6%). България отбелязва ръст от 1% на годишна база. Най-малък ръст регистрират Румъния (+0,1%), Португалия и Унгария (и двете с +0,4%), а спад се наблюдава в Полша (-0,2%).

Строителна продукция на страните членки на ЕС

По предварителни данни на Евростат за четвъртото тримесечие на 2022 г. спрямо предходното тримесечие строителната продукция се увеличава с 0,1% в ЕА-19, като сградното строителство се повишава с 0,1%, а инженерното с 0,4%. В ЕС-27 също се наблюдава нарастване на строителната продукция с 0,4%, като сградното строителство нараства с 0,3%, а инженерното с 1,1% в сравнение с предходното тримесечие.

Темп на строителната продукция в държавите членки

Сред страните на ЕС, за които има данни, най-голям ръст на строителната продукция през четвъртото тримесечие на 2022 г. спрямо предходното тримесечие отчитат Словения (12,7%), Румъния (7,4%) и Нидерландия (2,8%). България също регистрира ръст на строителната продукция с 0,1% в сравнение с предходното тримесечие. Най-голям спад бележат Португалия (-2,3%), Испания (-2,2%) и Германия (-1,8%).

На годишна база строителната продукция в ЕА-19, отчетена за четвъртото тримесечие на 2022 г., се увеличава с 0,7% в сравнение със същия период на 2021 г., при ръст от 0,4% на сград­но­то строителство и от 1,1% на инженерното. В ЕС-27 повишението е с 1,2% на строителната продукция, при увеличение от 0,7% на сградното и ръст от 2,1% на инженерното строителство.

Годишният темп сред държавите членки, за които има данни за ръст на строителната продукция за четвъртото тримесечие на 2022 г. спрямо същото тримесечие на 2021 г., са Словения (56,9%), Румъния (23,2%) и Нидерландия (6,2%). България отчита намаление на строителна продукция от 0,3%, като най-голям спад се наблюдава в Латвия (-8,4%), Испания (-7,0%) и Германия (-3,8%) на годишна база.

ИКОНОМИКАТА

НА БЪЛГАРИЯ

БВП и БДС - общо и в строителството

Темпът на прираст на БВП по предварителни и сезонно изгладени данни през четвъртото тримесечие на 2022 г. регистрира ръст от 0,6% спрямо предходното тримесечие, а в сравнение със същия период на 2021 г. се увеличава с 2,3%.

По предварителни данни произведеният БВП за страната през четвъртото тримесечие на 2022 г. възлиза на 47 430 млн. лв. по текущи цени.

БВП за 2022 г. се увеличава в реално изражение с 3,4% спрямо 2021 г. В номинален стойностен обем БВП достига 165 384 млн. лв.

Брутната добавена стойност (БДС) общо за икономиката за четвъртото тримесечие на 2022 г. е 42 402 млн. лв. с относителен дял в БВП от 89,4%. Спрямо същия период на 2021 г. БДС нараства с 2,8%.

БДС за 2022 г. възлиза на 145 614 млн. лв. В реално изражение БДС е с 3,4% по-висок в сравнение с този, достигнат през 2021 г.

В сектор „Строителство“ БДС за четвъртото тримесечие на 2022 г. е 1 624 млн. лв., с относителен дял в БВП от 3,4%, като отчита спад от 0,2% спрямо предходното тримесечие и ръст от 27,6% в сравнение със същия период на 2021 г.

БДС в сектор „Строителство“ за 2022 г. е 5 156 млн. лв., с дял от 3,1% от БВП, като отчита спад от 4,5% в сравнение с 2021 г.

СТРОИТЕЛСТВОТО

В БЪЛГАРИЯ

Обща строителна активност

Общата строителна активност за строителния бизнес за 2022 г. спрямо предходната година по основни показатели:

Строителна продукция – 17 152 млн. лв., ръст от 6,5%;

✓ „Сградно строителство“ – 9 687 млн. лв., увеличение от 7,1%;

✓ „Инженерно строителство“ – 7 465 млн. лв., ръст от 5,8%;

Издадени разрешения за строеж на нови сгради – 12 870 разрешения, повишение от 8,8%;

Започнато строителство на нови сгради – 7 915 сгради, ръст от 5%;

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради – 5 263 сгради, увеличение от 35%;

Обявени обществени поръчки – 4 419 бр. на стойност 11 661,7 млн. лв., ръст от 23,9% на броя и от 119,9% на стойността;

Сключени договори – 3 958 бр. на стойност 5 394,4 млн. лв., спад от 0,7% на броя и ръст от 48,3% на стойността.

Произведена продукция в строителството

По предварителни данни произведената продукция в отрасъл „Строителство“ за 2022 г. е на обща стойност 17 152 млн. лв., като спрямо 2021 г. се увеличава с 6,5%.

Произведена продукция по сегменти:

„Сградно строителство“, което включва жилищно и нежилищно строителство, формира произведена продукция за 2022 г. в размер на 9 687 млн. лв., или с дял от 56,5% от общо произведената в сектора за разглеждания период. Произведената продукция в сегмента се увеличава със 7,1% в сравнение с 2021 г.

В „Инженерна инфраструктура“ произведената продукция за 2022 г. възлиза на 7 465 млн. лв. и е с дял от 43,5% от общо произведената в строителството за същия период. Произведената продукция в инженерната инфраструктура се увеличава с 5,8% спрямо 2021 г.

Разходи за труд/отработени човекочаса

За 2022 г. в строителството са отчетени 189,1 млн. общо отработени човекочаса, като спрямо предходната година те намаляват с 4%.

В сектор „Строителство“ отработените човекочаса от един нает по трудово правоотношение за 2022 г. са 1 646 при 1 648 отработени човекочаса за 2021 г., което показва, че на годишна база намаляват с 0,1%.

Разходите на работодателя за труд за 2022 г. възлизат на 2 122,6 млн. лв., като на годишна база предварителните данни показват увеличаване на разходите със 7,1%. Разходите на работодателя за труд за един отработен човекочас от наетите по трудово правоотношение за 2022 г. са средно 11,23 лв. при 10,07 лв. за 2021 г., което показва, че се увеличават с 11,5% на годишна база.

Издадени разрешения за строеж на нови сгради

Издадените разрешения за строеж на нови сгради за 2022 г. са общо 12 870 с 8 291 962 кв. м разгъната застроена площ (РЗП). От тях 8 169 са за жилищни сгради с 48 210 жилища в тях и 5 648 816 кв. м РЗП. В сравнение с 2021 г. издадените разрешения за строеж на жилищни сгради се увеличават с 15,9%, жилищата в тях – с 20,5%, а общата им РЗП – с 20,6%.

За административни сгради са издадени 70 разрешения за строеж със 114 850 кв. м РЗП, които спрямо 2021 г. намаляват с 27,1%, а РЗП с 36,5%. За други сгради – 4 631 разрешения за строеж с 2 528 296 кв. м РЗП, като спрямо 2021 г. издадените разрешения за строеж са с 1,2% по-малко, както и РЗП – с 0,6%.

За 2022 г. най-много разрешения за строеж на нови сгради са издадени в областите:

Жилищни сгради

Пловдив – 1 355 разрешения за жилищни сгради с 10 178 жилища в тях;

София (столица) – 1 338 разрешения за жилищни сгради с 19 813 жилища в тях;

София – 892 разрешения за жилищни сгради с 1 166 жилища в тях;

Бургас – 744 разрешения за жилищни сгради с 2 612 жилища в тях;

Варна – 699 разрешения за жилищни сгради с 5 988 жилища в тях;

Благоевград – 416 разрешения за жилищни сгради с 1 033 жилища в тях.

Други сгради

Стара Загора – 536 разрешения за строеж;

Пловдив – 499 разрешения за строеж;

София – 288 разрешения за строеж.

Административни сгради

София (столица) – 14 разрешения за строеж;

Пловдив – 7 разрешения за строеж.

Започнато строителство на нови сгради

През 2022 г. е започнато строителството на 7 915 нови сгради с 5 341 333 кв. м РЗП. От тях 5 468 са жилищни сгради с 30 309 жилища в тях и 3 554 418 кв. м обща РЗП. Спрямо 2021 г. започнатото строителство на жилищни сгради се увеличава със 7,6%, жилищата в тях - с 20,5%, а РЗП - с 13,5%.

Миналата година е стартирало строителството на 47 административни сгради с 33 810 кв. м РЗП, като в сравнение с 2021 г. се регистрира спад от 16,1% на броя и на РЗП от 42,1%. За 2022 г. е започнато строителство и на 2 400 други сгради с 1 753 105 кв. м РЗП, като спрямо 2021 г. строителството при тях се запазва като брой, а РЗП се увеличава с 3,6%.

Най-активни за 2022 г. при започнатото строителство на нови сгради са областите:

Жилищни сгради

Пловдив – 879 жилищни сгради с 3 508 жилища в тях;

София (столица) – 796 жилищни сгради с 12 324 жилища в тях;

Варна – 700 жилищни сгради с 5 332 жилища в тях.

Бургас – 557 жилищни сгради с 2 585 жилища в тях;

София – 526 жилищни сгради с 650 жилища в тях.

Други сгради

Стара Загора – 280 сгради;

Пловдив – 259 сгради;

Пазарджик – 194 сгради;

Благоевград – 132 сгради.

Административни сгради

София (столица) – 12 сгради;

Варна – 4 сгради.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища

Въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища за 2022 г. по предварителни данни на НСИ са 5 263 с 19 645 жилища в тях, с общо РЗП 2 018 828 кв. м, като жилищната площ, вкл. кухни над 4 кв. м, е 1 597 563 кв. м, а спомагателната площ е 421 265 кв. м. Спрямо 2021 г. въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради нарастват с 35%, а жилищата в тях – с 9,9%, при увеличение на общото РЗП с 15,5%.

Най-голям брой въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради за 2022 г. регистрират областите:

Жилищни сгради и жилища

София (столица) – 793 жилищни сгради с 5 766 жилища в тях, РЗП – общо 638 389 кв. м

Пловдив – 738 жилищни сгради с 1 947 жилища в тях, РЗП – общо 221 612 кв. м

Варна – 573 жилищни сгради с 3 360 жилища в тях, РЗП – общо 273 175 кв. м

Бургас – 516 жилищни сгради с 1 986 жилища в тях, РЗП – общо 172 249 кв. м

София (област) – 441 жилищни сгради с 528 жилища в тях, РЗП – общо 75 199 кв. м

Пазарджик – 239 жилищни сгради с 628 жилища в тях, РЗП – общо 61 741 кв. м

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи

Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) за 2022 г. общо за всички икономически сектори на страната възлизат на 20 809 млн. лв.

За отрасъл „Строителство“ разходите за придобиване на ДМА са 928 млн. лв., или дял от 4,5% от общо отчетените за разглеждания период.     Предварителните данни показват, че разходите за придобиване на ДМА в строителния сектор за 2022 г. намаляват с 56,6% спрямо 2021 г.

ПАЗАР НА ТРУДА

Наети лица по трудово и служебно правоотношение

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение за 2022 г. по предварителни данни на НСИ са 2 195,5 хил. бр. общо за икономиката, като спрямо 2021 г. намаляват с 53,4 хил. бр., или 2,4%.

За строителния сектор наетите лица по трудово и служебно правоотношение за 2022 г. са 116,4 хил. бр., или 5,3% дял от общо наетите за страната. На годишна база дан­ни­те показват спад от 13,9 хил. бр., или 10,7%.

Заети, наети и самонаети лица

Заетите лица в икономиката за 2022 г. по предварителни данни на НСИ са 3 502,1 хил. бр., като спрямо 2021 г. заетостта се увеличава с 1,3%.

Заетите в отрасъл „Строителство“ за 2022 г. по предварителни данни:

Заетите лица са 198,2 хил. бр., ръст от 1,2% на годишна база;

Наетите лица са 156,1 хил. бр., спад от 0,5% на годишна база;

Самонаетите лица са 42,1 хил. бр., ръст от 8,2% на годишна база;

За 2022 г. безработните лица общо за страната са 140,4 хил., като намаляват с 30,7 хил., или със 17,9% спрямо 2021 г.

Безработните в отрасъл „Строителство“ за 2022 г. са 12,9 хил., или 9,2% от общо регистрираните безработни. Спрямо 2021 г. данните показват, че безработните лица в сектора намаляват с 1,5 хил., или с 10,4%.

Средна годишна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение

Общо за икономиката:

Средната годишна работна заплата по предварителни данни на НСИ за 2022 г. е 21 128 лв., спрямо 2021 г. се увеличава с 2 395 лв., или 12,8%.

За сектор „Строителство“:

Средната годишна работна заплата по предварителни данни на НСИ за 2022 г. е 15 562 лв., в сравнение с 2021 г. се повишава с 893 лв., или с 6,1%.

 

ИНВЕСТИЦИОННА

АКТИВНОСТ

Поток на преки чуждестранни инвестиции в България

По предварителни данни на БНБ към 20.03.2023 г. Данните за периода януари 2021 г. – декември 2022 г. са ревизирани. С отчета за февруари 2023 г. ще бъдат направени ревизии на данните за януари 2023 г. Данните за 2022 г. и 2023 г. подлежат на ревизия с годишните данни на НСИ и допълнително постъпили отчети на предприятията с чуждестранно участие. Данните са съставени съгласно принципа на първоначалната посока на инвестицията при спазване на методологическите изисквания на 6-ото издание на „Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция“ на МВФ.

Източници: Предприятия с чуждестранно участие, банки, нотариуси, НСИ, Централен депозитар, Агенция за приватизация и следприватизационен контрол. Положителният знак показва увеличение на активите и пасивите, а отрицателният – намалението им.

По предварителни данни на БНБ преките инвестиции в страната (януари – декември 2022 г.) възлизат на 2 378,7 млн. евро, като спрямо 2021 г. се увеличават със 778,6 млн. евро (48,7%).

В отрасъл „Строителство“

Преките инвестиции за 2022 г. в строителния сектор са с отрицателна стойност и възлизат на -48,6 млн. евро, като спрямо 2021 г. намаляват с 19,9 млн. евро (69,3%).

Обявени обществени поръчки в сектор „Строителство“

По вид строителство

Обявените обществени поръчки в отрасъл „Строителство“ за 2022 г. възлизат на 4 419 бр. с прогнозна стойност 11 661,7 млн. лв. Тенденцията на годишна база е ръст от 23,9% на броя на обявените поръчки и на стойността от 119,9%.

„Инженерна инфраструктура“ – 1 696 бр., или дял от 38,4% от общо обявените поръчки за 2022 г., с прогнозна стойност 8 203,3 млн. лв., което е 70,3% от общата стойност. На годишна база се наблюдава ръст на броя на обявените поръчки от 33,5%, както и на стойността от 235,1%.

„ВиК инфраструктура“ – представлява 8,9% от общо обявените поръчки, или 394 бр., с прогнозна стойност 879 млн. лв. (7,5% от общата стойност), като на годишна база се регистрира ръст от 40,2% на броя на обявените поръчки и на стойността от 2,4%.

„Сградно строителство“ – 48,2% от общо обявените поръчки, или 2 132 броя, с прогнозна стойност 1 766,6 млн. лв. (15,2% от общата стойност). Промяната на годишна база е ръст от 18,7% на броя на обявените поръчки и от 84% на стойността.

„Енергийна инфраструктура“ – представлява 4,5% от общо обявените поръчки, или 197 бр., с прогнозна стойност 812,8 млн. лв. (7% от общата стойност). Тенденцията на годишна база е спад при броя обявени поръчки от 10,5% и на прогнозната стойност от 21,7%.

По възложители

За 2022 г. обявените обществени поръчки в сектор „Строителство“ по вид възложител са:

Общини – 3 006 бр., или 68% от общо обявените поръчки, като тенденцията е ръст от 25,3% спрямо 2021 г.

Комунален и обществен сектор –161 бр., или 3,7% от общо обявените поръчки, като на годишна база регистрират увеличение от 8,1%.

Болници и учебни заведения – 604 бр., или 13,7% от общо обявените поръчки, като в сравнение с 2021 г. се наблюдава повишение от 16,6%.

Министерства и агенции – 629 бр., или 14,2% от общо обявените обществени поръчки. Тенденцията на годишна база е ръст от 30,2%.

Други – обявени 19 бр., или 0,4% от общо обявените поръчки, наблюдава се увеличение от 5,6% спрямо 2021 г.

По източници на финансиране

Държавен бюджет – 3 853 бр.

Механизъм за свързване на Европа – 4 бр.

Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ – 102 бр.

„Програма за развитие на селските райони 2014-2020“ – 204 бр.

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ – 36 бр.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – 14 бр.

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 – 54 бр.

Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A „Румъния – България 2014-2020“ – 9 бр.

Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A „Гърция – България 2014-2020“ – 3 бр.

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда – 9 бр.

Проект „Красива България“ – 49 бр.

Национален доверителен ЕкоФонд – 3 бр.

„Програма за морско дело и рибарство 2014-2020“ – 24 бр.

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“ – 8 бр.

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“ – 3 бр.

Фонд „Радиоактивни отпадъци“ – 1 бр.

„Норвежки финансов механизъм 2014-2021“ – 25 бр.

Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 г. – 3 бр.

Програма „Транспортна свързаност 2021-2027“ – 3 бр.

ОП „Транспорт и транспортна инфрастуктура 2014-2020“ и „ПТС 2021–2027“ – 2 бр.

Черноморски басейн 2014–2020 – 2 бр.

Националнен план за възстановяване и устойчивост – 1 бр.

Фонд „Социална закрила“ – 4 бр.

Съвет на Европа – 2 бр.

Програма „Развитие на регионите 2021-2027“ – 1 бр.

Сключени договори в сектор „Строителство“

По данни на Агенцията по обществени поръчки (АОП) за 2022 г. са сключени 3 958 договора в отрасъл „Строителство“ на обща стойност 5 394,4 млн. лв., което е с 625,7 млн. лв. повече при обявена прогнозна стойност от 4 768,7 млн. лв. (Данните са към 31.01.2023 г. Въвеждането на данни продължава.)

В сравнение с 2021 г. броят на сключените договори в сектора намалява с 0,7% (26 бр.), а стойността им се увеличава с 48,3% (1 757,6 млн. лв.).

По вид строителство

„Инженерна инфраструктура“ – 1 600 бр., или 40,4% от общо сключените договори, на стойност 3 702 млн. лв., или 68,6% от общата стойност.

„Сградно строителство“ – 1 718 бр., или 43,4% от общо сключените договори, на стойност 644,4 млн. лв., или 11,9% от общата.

„Енергийна инфраструктура“ – 330 бр., или 8,4% от общо сключените договори, на стойност 408,2 млн. лв., или 7,6% от общата стойност.

„ВиК инфраструктура“ – 310 бр., или 7,8% от общо сключените договори, на стойност 639,8 млн. лв., или 11,9% от общата.

Данните показват, че в „Сградно строителство“ и „Инженерна инфраструктура“ са сключени най-много договори. В инженерната инфраструктура договорите са с най-голяма обща стойност като дял от общо сключените в сектора.

Сключени договори по вид строителство - тенденция 2021 г. - 2022 г.

„Инженерна инфраструктура“ – регистрира ръст на броя сключени договори от 13,9% и увеличаване на стойността със 104,4%;

„Сградно строителство“ – отчита се спад на броя сключени договори от 5,4% и намаляване на стойността с 2,3%;

„Енергийна инфраструктура“ – намаление на броя сключени договори от 24,3% и увеличаване на стойността с 20,8%;

„ВиК инфраструктура“ – спад на броя сключени договори от 5,2% и намаляване на стойността с 22,7%;

Сключени договори в сектор „Строителство“ от фирми и консорциуми

Общо сключените договори за 2022 г. с фирми и консорциуми са 3 958 договора на стойност 5 394,4 млн. лв., от тях с:

Фирми – 3 583 договора на стойност 2 043,3 млн. лв., от които с:

✓ Регистрирани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС):

– Големи строителни компании (над 250 човека) – 227 договора на стойност 380,9 млн. лв.

– Средни строителни фирми (от 50 до 249 човека) – 1 380 договора на стойност 1 085,7 млн. лв.

– Малки строителни компании (до 49 човека) – 1 862 договора на стойност 496,9 млн. лв.

✓ Нерегистрирани фирми в ЦПРС – 114 договора на стойност 79,8 млн. лв.

Консорциуми, обединения, сдружения – 375 договора на стойност 3 351,1 млн. лв., от които сключени с:

✓ Консорциуми с нерегистрирани фирми в ЦПРС – 3 договора на стойност 92,8 млн. лв.

За 2022 г. фирмите заемат 90,5% от общо сключените договори и 37,9% от общата им стойност, а консорциумите – 9,5% от броя на сключените договори и 62,1% от стойността. Водещи по брой са фирмите, а по стойност – консорциумите.

Дял на сключените договори от фирми и консорциуми 2022 г.

За 2022 г. големите строителни компании заемат 6,3% от броя на сключените договори от фирми и 18,7% от стойността. Средните компании са с дял 38,5% от общия брой и с 53,1% от стойността на сключените договори от фирми. Делът на малките компании е 52% от броя сключени договори и 24,3% от стойността. Нерегистрирани в ЦПРС – 3,2% от броя и 3,9% от стойността на сключените договори от фирми.

Тенденцията, която се наблюдава спрямо 2021 г., е, че водещи с най-голям брой сключени договори при фирмите за 2022 г. са малките компании при ръст от 9,5% (161 бр.) на годишна база и повишение при стойността от 13,9% (60,8 млн. лв.). С най-голяма стойност на сключените договори от фирми за 2022 г. са средните компании, които регистрират спад на броя от 3,7% (53 бр.) спрямо предходната година и ръст при стойността от 13% (124,8 млн. лв.). Големите компании отбелязват увеличение на броя от 30,5% (53 бр.) и понижение на стойността от 43,4% (292,2 млн. лв.). Фирмите без регистрация в ЦПРС бележат спад в броя от 5% (6 бр.) на сключените договори и ръст от 67,8 млн. лв. на стойността им в сравнение с 2021 г. При консорциумите годишният темп на сключените договори е намаление на броя с 32,6% (181 бр.) и увеличение на стойността от 115,5% (1 796,4 млн. лв.).

Сключени договори от фирми и консорциуми по вид строителство

„Инженерна инфраструктура“ – 1 600 договора на стойност 3 702 млн. лв., сключени с фирми и консорциуми от тях с:

Фирми – 1 478 договора на стойност 1 127,7 млн. лв., от които:

Регистрирани в ЦПРС

– Големи строителни компании – 178 договора на стойност 316 млн. лв.

– Средни строителни фирми – 704 договора на стойност 567,6 млн. лв.

– Малки строителни компании – 568 договора на стойност 173,8 млн. лв.

Нерегистрирани фирми в ЦПРС – 28 договора на стойност 70,3 млн. лв.

Консорциуми, обединения, сдружения – 122 договора на стойност 2 574,3 млн. лв., от които сключени с:

– Консорциуми с нерегистрирани фирми в ЦПРС – 2 договора на стойност 84,8 млн. лв.

Дял на сключените договори от фирми и консорциуми 2022 г.

„Сградно строителство“ – 1 718 договора на стойност 644,4 млн. лв., сключени с фирми и консорциуми от тях с:

Фирми – 1 618 договора на стойност 467,2 млн. лв., от които:

Регистрирани в ЦПРС

– Големи строителни компании – 21 договора на стойност 14,1 млн. лв.

– Средни строителни фирми – 385 договора на стойност 183,2 млн. лв.

– Малки строителни комапнии – 1 151 договора на стойност 265 млн. лв.

Нерегистрирани фирми в ЦПРС – 61 договора на стойност 4,9 млн. лв.

Консорциуми, обединения, сдружения – 100 договора на стойност 177,2 млн. лв., от които сключени с консорциуми с нерегистрирани фирми в ЦПРС - няма

„Енергийна инфраструктура“ – 330 договора на стойност 408,2 млн. лв., сключени с фирми и консорциуми от тях с:

Фирми – 251 договора на стойност 163,7 млн. лв., от които:

Регистрирани в ЦПРС

– Големи строителни компании – 7 договора на стойност 8,4 млн. лв.

– Средни строителни фирми – 140 договора на стойност 122,4 млн. лв.

– Малки строителни компании – 82 договора на стойност 28,8 млн. лв.

Нерегистрирани фирми в ЦПРС – 22 договора на стойност 4,1 млн. лв.

Консорциуми, обединения, сдружения – 79 договора, на стойност 244,5 млн. лв., от които сключени с:

– Консорциуми с нерегистрирани фирми в ЦПРС – 1 договор на стойност 8 млн. лв.

„ВиК инфраструктура“ – 310 договора на стойност 639,8 млн. лв., сключени с фирми и консорциуми от тях с:

Фирми – 236 договора на стойност 284,7 млн. лв., от които:

Регистрирани в ЦПРС

– Големи строителни компании – 21 договора на стойност 42,4 млн. лв.

– Средни строителни фирми – 151 договора на стойност 212,5 млн. лв.

– Малки строителни компании – 61 договора на стойност 29,3 млн. лв.

Нерегистрирани фирми в ЦПРС – 3 договора на стойност 0,5 млн. лв.

Консорциуми, обединения, сдружения – 74 договора на стойност 355,1 млн. лв., от които сключени с консорциуми с нерегистрирани фирми в ЦПРС – няма

Анализът за 2022 г. показва, че при фирмите сключили договори малките строителни компании доминират по критерий „брой“ в „Сградно строителство“, а средните строителни фирми доминират по критерий „стойност“ в „Инженерна инфраструктура“.

При консорциумите най-голям „брой” сключени договори са регистрирани в „Инженерна инфраструктура“ и в „Сградно строителство“, а с най-голяма „стойност“ са отчетени в „Инженерна инфраструктура“ и във „ВиК инфраструктура“.

Тенденция при сключените договори от фирми и консорциуми за 2022 г. спрямо 2021 г. по вид строителство

В „Инженерна инфраструктура“ спрямо 2021 г. фирмите отчитат ръст от 21,5%, което е с 262 бр. повече сключени договори и увеличение при стойността с 5,2%, или 56,1 млн. лв. Консорциумите регистрират спад на броя от 35,4% (67 бр.) и ръст от 248,1%, или 1 834,8 млн. лв. повече при стойността от общо сключените договори в инженерната инфраструктура спрямо предходната година.

В „Сградно строителство“ спрямо 2021 г. фирмите отчитат ръст от 0,1%, или с 2 бр. се увеличават сключените договори, и спад при стойността с 8,4%, или 42,8 млн. лв. по-малко. При консорциумите се наблюдава спад на броя с 50%, или 100 бр., и ръст на стойността с 18,4%, или 27,5 млн. лв. повече спрямо 2021 г.

В „Енергийна инфраструктура“ спрямо 2021 г. фирмите регистрират спад от 29,3%, или 104 бр. при броя, и спад от 29,3%, или 67,9 млн. лв. при стойността. При консорциумите тенденцията е намаление при броя с 2,5%, или 2 бр., и ръст при стойността със 130,2%, или 138,3 млн. лв. на годишна база.

При „ВиК инфраструктура“ – фирмите регистрират спад на броя с 2,1%, или 5 бр., и ръст на стойността с 5,9%, или 15,8 млн. лв., спрямо 2021 г. При консорциумите се наблюдава тенденция на намаление с 14%, или 12 бр. при броя на сключените договори, и от 36,5%, или 204,2 млн. лв. при стойността на сключените договори спрямо 2021 г.

 

КАМАРА

НА СТРОИТЕЛИТЕ

В БЪЛГАРИЯ

Централен професионален регистър на строителя

Регистрираните строителни компании в ЦПРС към 10.03.2023 г. са 6 563, от които: 6 506 регистрирани български юридически лица и 57 чуждестранни фирми.

Заличени са 422 фирми от Регистъра по неизпълнение на процедурата чл. 20, ал. 2 ЗКС.

Разпределение на строителите по критерии:

Критерий „Персонал“ (на база 2021 г.)

– 56 големи компании (над 250 човека), дял от 0,86%;

– 757 средни фирми (от 50 до 249 човека), дял от 11,64%;

– 5 693 малки компании (до 49 човека), дял от 87,50%;

Критерий „Нетни приходи от продажби“ (на база 2021 г.)

– 13 големи компании (над 97,5 млн. лв. и/или стойност на активите над 97,5 млн. лв.), дял от 0,20%;

– 127 средни фирми (до 97,5 млн. лв. и/или стойност на активите до 97,5 млн. лв.), дял от 1,95%;

– 6 366 малки компании (до 19,5 млн. лв. и/или стойност на активите до 19,5 млн. лв.), дял от 97,85%.