Представяме ви

„Елаците-Мед“ АД – да бъдеш 44 години успешна компания

Мирослав Еленков През 2019 г. „Елаците-Мед“ АД, водеща компания в минната индустрия на България, чества 44 години от създаването на Минно-обогатителен комплекс (МОК) „Елаците“ и 20 години от присъединяването на дружеството към Групата ГЕОТЕХМИН. МОК „Елаците“ е учреден със заповед на Министерството на машиностроенето и металургията, обнародвана в Държавен вестник на 11 февруари 1975 г. Същата година започва прокарването на уникален 6,5-километров тунел, свързващ рудник „Елаците”, община Етрополе, с бъдещата обогатителна фабрика в с. Мирково. Първите строителни работи на открития рудник стартират през 1976 г. под ръководството на тогавашния му началник инж. Гошо Костов. Сред младите строители е и днешният управител на „Геотехмин” ООД проф. дтн инж. Цоло Вутов, току-що дипломирал се маркшайдер. В следващите няколко години той е част от екипа на рудодобивния комплекс – първоначално като маркшайдер, главен маркшайдер, главен инженер и заместник-директор по производствено-техническите въпроси на рудника. Участва в строителството на съоръжението и най-тежките му обекти в периода от 1976 г. до 1982 г., за което е удостоен със Златен орден на труда. На 18 февруари 1983 г. МОК „Елаците” е открит официално, след като в началото на 1981 г. e стартирана преработка и обогатяване на медно-порфирни златосъдържащи руди. Ценният материал се подава чрез гумено-лентовия транспортьор на трошачките и мелниците във фабриката и започва дългоочакваният процес на флотация. Роден по времето на социализма, след приватизацията минният комплекс е развит с изцяло български мениджмънт от собствениците на „Гео­тех­мин“ ООД и „Елаците-Мед“ АД. 1999 г. е границата между минало, настояще и бъдеще. Следва труден период, обусловен от трайното понижаване на цената на медта на Лондонската метална борса през 1999 – 2002 г. Това води до сериозни финансови затруднения за предприятието и необходимост от въвеждането на спешни икономически мерки и подходящи минно-технически решения. След преодоляването на кризата е изготвена дългосрочна стратегия за развитие на компанията и разширяване на производството. Целта е предприятието да бъде устойчиво работещо и успешно развиващо се, конкурентно на световния пазар и съвсем не на последно място - да осигурява добър жизнен стандарт за служителите и хората в региона. Ключов фактор с огромно стратегическо значение за дългосрочната работа на минния комплекс и бъдещето на дружеството са проектите, свързани с удължаването на живота на рудник „Елаците“. Доказаните запаси на находището според първоначалния проект са 220 млн. тона руда и при тогавашния производствен капацитет на рудника и фабриката – около 10 млн. тона медна руда годишно, предприятието е трябвало да спре да работи през 2006 г. Проектантският екип разработва варианти за дългосрочни проекти за съществено разширение и удължаване на експлоатацията на находището. На базата на създадения от специалистите на „Гео­техмин“ дигитален блоков модел на находището са преизчислени запасите и ресурсите. Днес животът на рудника и предприятието, което дава работа на хиляди хора и е свързано със съдбата на хиляди семейства, е удължен с 25 години, а рудник „Елаците“ се нарежда на едно от първите места в Европа по производствена мощност в добива на медни руди. През 20-те години работа на дружеството като част от група ГЕОТЕХМИН разработките и инвестициите в най-съвременно оборудване и технологии гарантират ефективното му и устойчиво развитие. Успешната история на „Елаците-Мед“ АД показва голямата трансформация на един минен комплекс във високотехнологична компания. Дигитализацията обхваща системи за автоматизация, за управление на минното оборудване, за мониторинг, наблюдение и контрол на стабилитета и др. Нарастващата свързаност по цялата производствена верига - на хора, съоръжения и системи, оптимизира технологичните процеси в рудодобивния, обогатителния комплекс и на хвостохранилище „Бенковски-2“, в резултат на което се постига по-висока производителност, по-добра себестойност и качество на крайния продукт. Специалистите се стремят към най-добрите решения във всички аспекти на управлението – от проучването и оценката на ресурсите през обогатяването до рекултивацията. Постоянно се подобряват условията на труд и безопасност. След приватизацията на дружеството мероприятията по предотвратяване на замърсяването на околната среда и осигуряване постигането на приложимите стандарти за отделните нейни компоненти се извеждат като приоритет в дейността му и са елемент на разработените програми за опазване и възстановяване на биологичното равновесие в района на находище „Елаците“ за всеки 5-годишен период от срока на договора за предоставяне на концесия. „Елаците-Мед“ АД е отговорен концесионер, инвеститор и работодател. Дружеството осигурява работа на над 1850 пряко заети служители, хиляди доставчици и допринася за качеството на живот в осем общини. Мениджърският екип непрекъснато се стреми да мотивира кадрите, да повишава удовлетвореността им и да развива корпоративна социална отговорност към обществото. След 44 години, от които 20 в групата ГЕОТЕХМИН, „Елаците-Мед“ АД е пример за интелигентна индустрия, за ефективно и устойчиво развитие. Бизнес успехите се постигат чрез екипна работа между акционерите, мениджърите и служителите, в конструктивен диалог със синдикатите и в добро сътрудничество с институциите, работодателските, браншовите, научните организации и бизнес партньорите. С впечатляващо тържество „Елаците-Мед” АД отпразнува своя рожден ден в Етрополе С впечатляващо тържество в Етрополе „Елаците-Мед“ АД отпразнува своя рожден ден. Гости на събитието бяха вицепремиерът Марияна Николова, министърът на труда и социалната политика Бисер Петков, зам.-министърът на околната среда и водите Красимир Живков, Станислав Станков, директор на Дирекция „Природни ресурси, концесии и контрол“ в Министерството на енергетиката, ректорът на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ проф. д-р инж. Любен Тотев, кметът на Етрополе Димитър Димитров, председателят на УС на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Цветан Симеонов, Н.В.Пр. Ловчанският митрополит Гавриил и др. Домакини на тържеството бяха инж. Димитър Драганов, изп. директор на „Елаците-Мед“, и проф. дтн инж. Цоло Вутов, управител на „Геотехмин“ ООД. Сред присъстващите бяха зам.-управителите на компанията д-р инж. Владимир Вутов и д-р Иван Вутов, изп. директор Доминик Хамерс, всички ръководители на дружествата от група ­ГЕОТЕХМИН. Празника уважиха депутати, кметове, общественици, представители на научните среди. Тържеството се проведе в центъра на старопланинския град, където се бяха стекли и много от жителите му. „Елаците-Мед“ АД е една от най-успешните компании в минната индустрия. Тя допринася за просперитета на страната и е сред най-големите работодатели и данъкоплатци в България. Нашето производство е пример за успешно преминаване на дружеството към интелигентна минна индустрия“, посочи в речта си инж. Димитър Драганов. „Развитието на компанията в технологично и организационно отношение е продукт на общите усилия на ръководството и на целия колектив. Признателни сме на всички, които спомогнаха то да се случи в синхрон с напредъка на технологичните процеси. Това доведе до качествена промяна на производствения процес и позволява оптимално усвояване на природните ресурси. Предприятието отчита високи производствени резултати и ефективно и устойчиво развитие“, каза още инж. Драганов. По думите му политиката на предприятието е социално отговорна и към хората, работещи в него, и към обществото като цяло, а грижата за безопасността по време на работа е първостепенна задача за ръководството. „Сред основните ни приоритети е повишаването на квалификацията и мотивацията на служителите ни. Наши специалисти работят и по важни проекти извън страната. Ще продължим и програмите ни, свързани с образованието – в частност тези за дуално обучение, както и лятната стажантска програма за студенти. Все повече млади специалисти остават на работа в дружеството и са удовлетворени от възможностите, които им се предоставят“, обясни изп. директор на „Елаците-Мед“ АД. Инж. Драганов посочи също, че фирмата се грижи изключително за околната среда, като се стреми да намали негативното влияние на технологичните процеси, а корпоративната социална отговорност също е приоритет. По време на официалното честване председателят на Общинския съвет на Етрополе Марин Маринов връчи на управителя на „Геотехмин“ ООД проф. дтн инж. Цоло Вутов решението на Общинския съвет за удостояването му със званието „Почетен гражданин на Етрополе”. Той отбеляза, че проф. Вутов винаги е бил близо до хората, техните тревоги и вълнения и им е помагал. „Искам да благодаря на проф. Цоло Вутов, че подкрепя изграждането и подобряването на инфраструктурата и винаги е бил ангажиран с обществена дейност. Подкрепял е училища, детски градини, културния живот на Етрополе. Пожелавам на проф. Вутов крепко здраве, за да продължава да помога на всички нас“, посочи Маринов. „Резултатите, които отчитате днес, са повод за гордост и удовлетворение от постигнатото. Те са плод на неуморен труд, сериозна отговорност и изключителен професионализъм“, посочи кметът на Етрополе Димитър Димитров. „Успяхте да наложите високи стандарти в минното производство чрез технологична модернизация и подобряване условията на труд. Отрасълът се утвърди като един от най-важните за икономиката на страната. Той дава 5% от БВП, за което „Елаците – Мед“ АД има значителен принос“, изтъкна Димитров. „Безспорни са заслугите Ви и за развитието на община Етрополе. Вашата социална отговорност е израз на грижа и ангажираност към хората. Важна е ролята Ви и в поддържането и обновяването на инфраструктурата на града“, добави кметът. В емоционалната си благодарствена реч проф. Цоло Вутов се върна назад във времето – през 1975 г., когато е създадено предприятието, разработило находището, а той е бил току-що дипломирал се маркшайдер. Проф. Вутов посочи поименно сред множеството колеги и началниците си от този период и заяви, че без тяхната неоценима помощ фирмата днес не би била това, което е – един от световните производители на меден концентрат. „Ние днес гордо можем да кажем, че това е един от най-модерните рудници не в Европа, а в света. През последните 20 години, откакто предприятието е в групата ГЕОТЕХМИН, са направени дълготрайни инвестиции в оборудване, машини и в опазване на околната среда за 1 млрд. лв. Рудникът се управлява чрез най-съвременните технологии. Обогатителната фабрика е постигнала най-високите проценти на извличане – близо 92%. Технологията, която използваме за депонирането на хвоста, също е на най-високо ниво“, посочи Цоло Вутов. „За 20 години постигнахме забележимо увеличение на възнагражденията – когато придобихме „Елаците”, средната заплата беше 270 долара, сега е 1270 долара”, каза още професорът. Той очерта и приоритетите пред компанията в бъдеще: социалната политика, образованието, политиката за задържане на младите хора в България. И завърши с призива си към младите работници и специалисти: „Инвестирайте в образованието си и останете тук – ако останете, няма да има по-хубаво място за живеене от България”. „Трудът на миньорите е извор на топлина, светлина и суровини за нашата индустрия. „Елаците-Мед“ е водещо дружество в минната индустрия на България. То е структуроопределящо в националната ни икономика. Успешната история на фирмата показва възможностите за развитие на минен комплекс във високотехнологична компания“, каза вицепремиерът Николова в своето приветствено слово. Министър Бисер Петков поздрави ръководството на предприятието за прилагането на съвременни производствени технологии и използването на модерно оборудване в работния процес, за провеждането на социално отговорна политика и за направените сериозни инвестиции в човешки капитал. „Елаците-Мед“ АД осигурява над 1800 работни места на граждани от 8 общини“, отбеляза той. Според него компанията е добър пример за прилагане на трудовото законодателство, като гарантира здравословни и безопасни условия на труд, намаляващи рисковете от инциденти и злополуки в професията. „Трябва да отдадем заслуженото на всички миньори, обогатители, служители, мениджъри и на ръководството на дружеството за постигнатото израстване през годините. Имах честта да посетя комплекса на рудника. Това е едно великолепно съоръжение“, каза от своя страна зам.-министър Живков. По думите му „Елаците-Мед“ АД е едно от най-силните предприятия в минната индустрия в Европа, разглеждайки икономическите показатели. Той посочи, че изключително голямо впечатление му е направила политиката на опазване на околната среда и проектите, които компанията е изпълнила в тази насока. „Видях изключително модерни оросителни съоръжения, които не позволяват вдигането на фини прахови частици“, посочи Живков. Станислав Станков от Министерството на енергетиката също поздрави „Елаците-Мед“ АД по случай празника. „Благодарение на високия професионализъм на ръководството и всички работещи в него предприятието се развива и утвърждава като едно от най-силните в сектора в Европа“, посочи той. Председателят на УС на БТПП Цветан Симеонов поздрави дружеството с професионалния празник и напомни, че в най-трудната професия успява да развива съвременните техники за планиране на минните работи и дигитализацията на процесите в рудника, с грижа за околната среда и за служителите. „През годините „Елаците-Мед“ АД се доказа като структуроопределящо предприятие в българската икономика, със значителен принос за динамичното и устойчиво развитие на страната. Като част от група ГЕОТЕХМИН Вие успяхте да реализирате редица проекти и инвестиции в съвременни технологии, които гарантират устойчиво развитие на минния бранш у нас“, подчерта Цветан Симеонов. „За мен е истинско удоволствие и привилегия, че мога да бъда сред Вас. Това, което чухме досега за изграждането на комплекса и успехите през годините, смея да кажа, че се дължи на възпитаници на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“. Всичко е резултат от упорития труд на много поколения миньори. Благодаря на проф. Вутов за това, което прави за нашия университет чрез стипендии и стажантски програми, както и за закупуването на скъпа апаратура, която се използва от нашите студенти“, посочи проф. Любен Тотев. Тържествен водосвет за здраве, успех и благоденствие бе отслужен от Н.В.Пр. Ловчанския митрополит Гавриил. Той поздрави проф. дтн инж. Цоло Вутов и ръководството на група ­ГЕОТЕХМИН и „Елаците-Мед“ АД за стремежа им да създават материални и духовни ценности и радост за хората. Поздравителни адреси бяха получени от министъра на икономиката Емил Караниколов, министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева, министъра на туризма Николина Ангелкова, кметове, партньорски организации, компании, училища. Проф. дтн инж. Цоло Вутов и инж. Димитър Драганов получиха поздравителни адреси и от председателя на УС на Камарата на строителите в България инж. Илиян Терзиев, и от Съвета на директорите и екипа на вестник „Строител“. „Поздравявам Ви, че чрез нови технологии постигате по-висока производителност, по-добра себестойност и качество на крайния продукт. Вашият принос към икономическото развитие на страната е безспорен, а сложните съоръжения, които изграждате във връзка с дейността на дружествата, са ярък пример за строителни постижения. Убеден съм, че успехите на „Елаците-Мед“ АД и групата ГЕОТЕХМИН ще продължат и ще достигнат нови измерения“, се посочва в адреса на председателя на УС на КСБ инж. Терзиев. След официалната част гостите на тържеството и хилядите граждани на площада се насладиха на изпълненията на местните таланти от „Етрополска духова музика”, Танцов ансамбъл „Балканска младост“ към читалище „Тодор Пеев 1871 г.”, на гайдаря Петър Янев и космическия глас на Валя Балканска, както и на Нели Петкова и Николина Чакърдъкова. Празникът продължи до късно вечерта с изпълнения на „Ку-Ку Бенд”, балет „Магаданс” и „Гъмзата Брас Шоу“.