Обществени поръчки

Възложител: Община Карнобат

Наименование: "Обновяване и модернизиране на градската среда чрез реконструкция на пешеходни зони и алеи и рехабилитация на зони за обществен отдих в град Карнобат".

Възложител: Община Карнобат

Описание: Извършване на строително-монтажни работи (СМР) във връзка с изпълнение на проект: „Обновяване и модернизиране на градската среда чрез реконструкция на пешеходни зони и алеи и рехабилитация на зони за обществен отдих в град Карнобат”, който е обособен в три подобекта: 1) „Рехабилитация на пешеходна зона на бул. България”; 2) „Реконструкция и адаптация на пешеходна зона в кв. 92 - централна градска част, гр. Карнобат” и 3) „Рехабилитация на градски парк, гр. Карнобат”.

Oсн. предмет: 45000000: Строителни и монтажни работи

Доп. предмет: 44113320: Пътни настилки; 34993000: Обществено осветление; 44141000: Канализация.

Прогнозна стойност: 3 571 559 лева

Kраен срок за изпълнение: Срок в месеци: 6

Срок за получаване на документация за участие: 17/12/2010, 16:30 ч.

Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 28/12/2010, 17:00 ч.

Отваряне на офертите: административната сграда на община Карнобат, находяща се на бул. "България" № 12, ет. 2, гр. Карнобат.

Дата: 29/12/2010, 11:00 ч.

За контакти: Кремена Красимирова

Факс: 0559 27165

Адрес: Карнобат, бул. "България" № 12

Адрес на възложителя: https://karnobat.acstre.com

Телефон: 0559 29156

E-mail: Karnobat@mail.bg


Виж цялата поръчка