Обществени поръчки

Възложител: Община Дупница

Наименование: Строителни и монтажни работи по проект „Архитектурно и благоустройствено оформление на широк център на гр. Дупница"

Възложител: Община Дупница

Описание: Строително монтажните работи по проект “Архитектурно и благоустройствено оформление на широк център на гр. Дупница“ включват: Реконструкция на улично осветление; Рехабилитация на асфалтови и тротоарни настилки; Оформяне на зелени площи; Система за видео наблюдение; Реконструкция и изграждане на нови детски площадки и други съгласно документацията за участие и проект.

Oсн. предмет: 45000000: Строителни и монтажни работи

Прогнозна стойност: 3 398 414,38 лева

Kраен срок за изпълнение: 16/12/2011

Срок за получаване на документация за участие: 28/12/2010, 12:30 ч.

Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 07/01/2011, 12:30 ч.

Отваряне на офертите: гр. Дупница, пл. "Свобода" №1, ет.4, "Панорамна зала"

Дата: 07/01/2011, 15:00 ч.

За контакти: инж. Йордан Йорданов - зам. кмет „ИД“

Факс: 0701 59257

Адрес: Дупница, пл. "Свобода" №1

Адрес на възложителя: https://www.dupnitsa.bg

Телефон: 0701 59272

E-mail: admin_dupnitsa@dupnitsa.bg


Виж цялата поръчка