Обществени поръчки

Възложител: Община Садово

Наименование: Строителство на недвижима собственост - Изпълнение на цялостна канализация на с. Кочево, Община Садово етап 1

Възложител: Община Садово

Описание: Възлага се строителство за изграждане канализационна мрежа на с. Кочево по избрана схема от разделна и смесена канализационна система. Строителството ще се изпълнява по схема за гравитачно приемане и отвеждане на отпадните води. Отпадните води ще са насочени към предложената в проекта площадка за ПСОВ. Външният колектор, който ще отвежда отпадните води до ПСОВ не е предмет на договора за възлагане на строителство. Главните колектори и заустващите в тях второстепенни канали ще поемат както битово, така и дъждовно отпадно водно количество, а канал 1 и канал 6, и заустващите в тях канали ще се изграждат само като битови. Дъждовните отпадни водни количества ще се поемат от дъждоприемни канавки, разположени по прилежащите на битовите канали улици. Те ще се изпълняват само по улиците, по които има само битови канали. Те ще поемат дъждовните води и ще ги отвеждат до най-близкия открит отводнителен канал. По трасето на канализацията ще се изграждат дъждоприемни шахти, разположени в зоната на осовите кръстовища и през определено разстояние по уличните регули. Ревизионните шахти ще се изграждат по всички вертикални и хоризонтални чупки на канализацията, при смяна на диаметрите и при включване на други канали. Ще се изпълнят всички сградни отклонения по трасето на канализацията, съгласно Количествена сметка, приложена в документацията. Не са предмет на строителство в настоящата поръчка следните клонове от одобрения проект: К7, К9, К10, К11, К12, К13, К14, К29 и К30.

Oсн. предмет: 45332300: Строителни и монтажни работи на канализационни инсталации

Прогнозна стойност: 3 750 498лева

Kраен срок за изпълнение: 31/03/2012

Срок за получаване на документация за участие: 07/01/2011, 16:00ч.

Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 17/01/2011, 16:00 ч.

Отваряне на офертите: Заседателната зала на Община Садово

Дата: 18/01/2011, 10:00 ч.

За контакти: общинска администрация, Светлана Атанасова

Факс: 03118 2500

Адрес: Садово, ул."Иван Вазов" №2

Телефон: 03118 2601

E-mail: obsadowo@abv.bg


Виж цялата поръчка