Обществени поръчки

Възложител: Община Раковски

Наименование: Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, улично осветление, изграждане на велоалея и благоустройство и паркоустройство в УПИ ІІІ-2701 - рекреационни и обществено обслужващи дейности, кв. 630 по плана на гр. Раковски

Възложител: Община Раковски

Описание: Обектът на настоящата обществена поръчка включва изпълнението на всички видове и количества СМР и доставки необходими за пълното изпълнението на обект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, улично осветление, изграждане на велоалея и благоустройство и паркоустройство в УПИ ІІІ-2701- рекреационни и обществено обслужващи дейности, кв. 630 по плана на гр. Раковски” съгласно приложения към документацията за участие Технически проект одобрен с Протокол № 34/16.12.2009 г., част „Архитектура”, част „Пътна”, част „Паркоустройство”, част „Електро”, част „Строителни конструкции”, част „ВиК”. Конкретните количества и видове строително-монтажни работи, включени в обема на обществената поръчка са включени в Пълно описание на обекта на поръчката, Количествени сметки, Обяснителна записка и Технически проект одобрен с Протокол №34/16.12.2009 г., част „Архитектура”, част „Пътна”, част „Паркоустройство”, част „Електро”, част „Строителни конструкции”, част „ВиК”, неразделна част от Документацията за участие в Обществената поръчка.

Oсн. предмет: 45200000: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

Прогнозна стойност: 2 369 000 лева

Kраен срок за изпълнение: Срок в месеци: 9

Срок за получаване на документация за участие: 28/12/2010, 16:00 ч.

Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 07/01/2011, 16:00 ч.

Отваряне на офертите: административната сграда на Община Раковски, адрес: гр.Раковски, пл. «България» № 1, ет. 2, стая 3 – заседателна зала

Дата: 10/01/2011, 10:00 ч.

За контакти: гр.Раковски, общ.Раковски, обл.Пловдивска, пл."България"№1, Павел Гуджеров - зам.кмет на Община Раковски

Факс: 03151 2361

Адрес: Раковски, пл. "България" № 1

Адрес на възложителя: www.rakovski.bg

Телефон: 03151 2260

E-mail: oa-rakovski@rakovski.bg


Виж цялата поръчка