Обществени поръчки

Възложител: Община Пловдив

Наименование: Инженеринг - проектиране, осъществяване на авторски надзор и изграждане на пътно кръстовище на ул. "Д. Юруков" с бул. "Свобода", гр. Пловдив от о.т. 111+5,00 м. до о.т. 113+31,00 м.

Възложител: Община Пловдив

Описание: Предмет на настоящата поръчка е: Изготвяне на работен проект, осъществяване на авторски надзор и изграждане на ново кръстовище по приложена схема. Изграждането ще се извърши по одобрен проект от о.т. 111+5,00 м. до о.т.113+31.00 м. Проектът е необходимо да съдържа всички необходими части, като основните са: - част пътна; - част канализация; – отводняване на пътното платно; - част безопасност и здраве; - част организация на движението по време на строителството; - част сметна документация. Новопроектираното кръстовище е с ширина на пътното платно средно 8 м. Ширина на тротоарите 2 м. Дължина на обекта 60,50 м. от о.т. 111+5,00 м. до о.т. 113+31.00 м. Категория на улицата за „средно” движение.

Oсн. предмет: 45230000: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на проводи и на пътища, релсови пътища и самолетни писти

Прогнозна стойност: 58 333,33 лева

Kраен срок за изпълнение: Срок в дни: 60

Срок за получаване на документация за участие: 07/01/2011, 17:00 ч.

Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 17/01/2011, 17:00 ч.

Отваряне на офертите: гр.Пловдив, пл."Централен" № 1, сградата на Община Пловдив

Дата: 18/01/2011, 10:00 ч.

За контакти: Дирекция "СМСТИ", инж.Александър Папазов

Адрес: Пловдив, пл."Стефат Стамболов" № 1

Телефон: 032 656444


Виж цялата поръчка