Обществени поръчки

„Строително-ремонтни дейности в стационар на „Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс“ ЕАД - филиал Наречен“

https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=681946&newver=2