Обществени поръчки

„Текущ ремонт на коридори и работни помещения в административна сграда в гр. Ловеч, ул. „Търговска” №43, предоставени за управление на НАП за нуждите на офис Ловеч при ТД на НАП Велико Търново“

https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=681531&newver=2