Обществени поръчки

„Закриване на сметища за твърди битови отпадъци (ТБО) на територията на община Ветово, област Русе”

https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=682274&newver=2