Обществени поръчки

Изпълнение на инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Брезник по обособени позиции

https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=683610&newver=2