Обществени поръчки

Подмяна на участъци от „ТСС Козлодуй“, подобекти: „Подмяна на участък 2 от Северна магистрала от К-13А-2 до К-13А-5" и „Подмяна на участък 3 от Южна магистрала от К-16-5 до К-16-6

https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=683776&newver=2