Обществени поръчки

Консервация и реставрация на къща „Тракийски хан” за създаване на Етнографски музей в УПИ XVII-227, кв. „18”, по плана на град Созопол

https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=683864&newver=2