Обществени поръчки

Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Велико Търново по обособени позиции

https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=684173&newver=2