Обществени поръчки

Доставки, строително-монтажни работи и въвеждане в експлоатация на строеж: „Транзитен газопровод за Турция (лупинг) в участъка КС „Лозенец” до ОС „Недялско”, идент. N150-131

https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=688103&newver=2