Обществени поръчки

Изпълнение на Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност

https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=688040&newver=2