Обществени поръчки

Рекултивация на клетки 1 и 2 на регионално депо за неопасни отпадъци, Монтана

https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=688173&newver=2