Обществени поръчки

Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на битова и дъждовна канализация на територията на община Перник

https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=688370&newver=2