Обществени поръчки

Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на територията на община Златица

https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=689286&newver=2