Обществени поръчки

Корекция на речното корито на р. Краневска, включително прилежаща структура – мостови съоръжения и пасарелки

https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=689477&newver=2