Обществени поръчки

Изпълнение на инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на община Раднево

https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=689230&newver=2