Обществени поръчки

Изграждане, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на автоматични пожароизвестителни инсталации със система за оповестяване и аварийно евакуационно осветление за осигуряване на безопасност при пожар на обекти (сгради), собственост на община Варна

https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=689144&newver=2