Обществени поръчки

Инженеринг за реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Септември по обособени позиции

https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=693288&newver=2