Обществени поръчки

Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на община Варна

https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=697904&newver=2