Обществени поръчки

Закриване и рекултивация на 4 (четири) съществуващи сметища в община Севлиево, област Габрово

https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=697227&newver=2