Обществени поръчки

„Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура”, осъществяван по „ОПРР 2014 – 2020”, по 4 обособени позиции”

Наименование: „Основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност по проект „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура”, осъществяван по „ОПРР 2014 – 2020”, по 4 обособени позиции” Възложител: Община Търговище Oсн. предмет: 45000000 Прогнозна стойност: 613 3158.44 лева Краен срок за изпълнение: Продължителност в месеци: 5 Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 28/07/2017 Местно време: 17:00  Отваряне на офертите: Община Търговище, гр. Търговище 7700, пл. „Свобода", зала №74 Дата: 31/07/2017 Местно време: 10:00  За контакти: Никола Станчев - Ръководител на проект Факс: +359 060162-212 Адрес: пл. „Свобода" Адрес на възложителя: https://www.targovishte.bg Телефон: +359 060168-733 E-mail: stanchev.n@targovishte.bg https://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=792758&mode=view